Stanowisko Koła PO Gminy Jabłonna

12 listopada to termin wyborów samorządowych,tego dnia wybierzemy 15 radnych i wójta gminy.

Debata dotyczy wyborów i kandydatów z punktu widzenia ich przydatności do pełnienia przyszłej funkcji (czyli ich predyspozycji, osiągnięć i wpadek jakie mieli).

Stanowisko Koła PO Gminy Jabłonna

Postprzez Janusz » 3 paź 2006, o 22:45

Koło Platformy Obywatelskiej w Jabłonnie po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Chotomów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnosi następujące uwagi:

1. Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie infrastruktury technicznej nie inwentaryzuje istniejącego stanu. Brak zarówno w części opisowej jak i w załączniku graficznym wzmianki na temat np. zrealizowanej w 2006 r linii telekomunikacyjnej. Co nasuwać może wątpliwość dotyczącą nie ujęcia również innych elementów istniejącej infrastruktury.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan jest zatem dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy i jest aktem prawa miejscowego. Opracowywany jest w perspektywie wielu lat, dlatego też niezrozumiałym jest brak rozwiązań i planowanych przebiegów sieci wodociągu, kanalizacji i innej infrastruktury komunalnej w obszarze objętym przedmiotowym planem. Przy obecnym zaludnieniu wsi Chotomów i założonym jego wzroście w projekcie planu, zgodnie z ustawą prawo wodne, obszar taki powinien być wyposażony w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych. Stan taki zobowiązuje projektanta planu do umieszczenia w nim propozycji przebiegu magistralnych sieci infrastruktury komunalnej obsługującej mieszkańców obszaru objętego planem. Dodać należy również, że miejscowy plan zagospodarowania gminy stanowi zgodnie z aktualnym stanem prawnym podstawę do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Brak rozstrzygnięć planu w w/w zakresie skutkować będzie koniecznością prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dla tego typu inwestycji (co nieuchronnie nastąpi) przedłużając i podrażając koszt postępowania. Wartym zauważenia jest również fakt, iż w prognozie oddziaływania na środowisko zawarte zostało stwierdzenie przewidujące poprawę jakości wody po zrealizowaniu projektowanych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie wodociągu i kanalizacji. Zaniechanie działań w tym zakresie stoi w sprzeczności z treścią prognozy na środowisko a ponadto skutkować będzie w dalszej perspektywie pogorszeniem warunków sanitarnych mieszkańców wsi Chotomów.
3. Zaplanowane układy komunikacyjne nie uwzględniają istniejącego stanu własności co w przypadku próby ich realizacji powodować będzie nieuniknione konflikty skutkujące przedłużeniem i podniesieniem kosztu ich realizacji. Nie znajduje również uzasadnienia zaplanowanie wielu dróg bez wylotu. Wręcz nonsensowne jest projektowanie ulic stanowiących dojazd do istniejących posesji od przeciwnej strony niż istniejące wejścia do budynków i wjazdy do garaży. Jedynym wytłumaczeniem takiego stanu może być fakt projektowania bez jakiegokolwiek rozpoznania zrealizowanej zabudowy obszaru objętego planem.
4. Wyłożony projekt planu nie uwzględnia w jakikolwiek sposób problematyki rekreacji i sportu dla przewidywanej liczby mieszkańców czyniąc z Chotomowa kolejną sypialnie dla Warszawy.

Przy wyżej wymienionych elementarnych mankamentach projektu planu ustalona w jego części tekstowej kolorystyka elewacji i dachów zakrawa na pełną ironię.
Z wyżej podanych powodów wyrażamy pogląd, że przedłożony projekt planu jako nie odpowiadający faktycznym potrzebom mieszkańców i nie spełniający formalnych wymagań, a ponadto uchybiający zasadom planowania przestrzennego nie kwalifikuje się do uchwalenia.

Niezależnie od powyższego, sprawą budzącą zdziwienie i sprzeciw mieszkańców gminy Jabłonna jest modernizacja drogi nr 630 przecinającej obszar gminy (Jabłonna – Nowy Dwór). Drogę tę zaprojektowano wadliwie co skutkuje pogorszeniem warunków komunikacyjnych do i z gminy Jabłonna. Nieproporcjonalny do efektów koszt modernizacji drogi, posiadającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, przyniósł jeden efekt gigantyczny korek w stronę Warszawy w godzinach szczytu i spowodował niewyobrażalną uciążliwość dla mieszkańców udających się rano do pracy i szkół. Fakt ten bez wątpienia powodować będzie dalekosiężne skutki, aż do zmniejszenia atrakcyjności, a więc obniżenia wartości gruntów budowlanych w gminie.
Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że projekt budowlany powyższej modernizacji musiał być uzgodniony przez urząd gminy, co świadczyć może jedynie o kolejnym braku odpowiedzialności i wyobraźni osób, które dopuściły do takiego stanu.
Zważywszy na wagę problemu, pytamy kto jest odpowiedzialny za przedstawienie niedopracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Chotomów, jak również kto dopuścił do takiej modernizacji drogi nr 630, która zamiast ułatwić utrudnia komunikację na terenie gminy Jabłonna.
Żądamy publicznej odpowiedzi ze strony władz gminy w wyżej postawionych kwestiach.


Zarząd Koła Platformy Obywatelskiej Gminy Jabłonna
Janusz
 
Posty: 23
Dołączył(a): 10 wrz 2006, o 20:09
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez szumski » 4 paź 2006, o 10:26

Nareszcie konkrety, pod któremi podpisuję się "obiema ręcyma", rusz jeszcze sprawę GMINNEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W JABŁONNIE mają to oni inny jakiś cel oprócz "ssawnego" Alleluja i do przodu jak mawiał ojczólek - derektorem przezywany. Pozdr.
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez Joanna Kajdanowicz » 9 paź 2006, o 14:33

Ponieważ zadali Państwo pytanie również na stronie gminnej i tam została udzielona odpowiedź, poniżej publikuję ją również tutaj.

"W nawiązaniu do Państwa wystąpienia odnośnie projektu planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Chotomowa i żądania publicznej odpowiedzi czuję się w obowiązku wyjaśnić co następuje:
1. Jak Państwo trafnie zauważyli, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, a nie dokumentem o walorze kronikarskim. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej określanej jako „ustawa”) plan miejscowy sporządza się z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, przy czym zgodnie z aktami wykonawczymi kopie te winny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania planu, a więc w tym wypadku 22 marca 2006 roku. Oznacza to, że żadna z inwestycji oddanych do użytkowania po tej dacie nie będzie widoczna na podkładzie mapowym planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Zgodnie z przepisami ustawy (art. 15 ust. 2 pkt 10) w ramach planu zagospodarowania przestrzennego winny się znaleźć zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, a nie przebieg sieci uzbrojenia terenu. Projekt planu zagospodarowania zawiera takie zasady (w szczególności „nakaz zaopatrzenia w wodę z projektowanej sieci wodociągowej” i „nakaz budowy kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania”). Przebiegi wspomnianych sieci wynikają natomiast z „Aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska” (opracowanie z listopada 2001 roku), „Koncepcji wodociągu grupowego obejmującego miejscowości Jabłonnę, Chotomów i Dąbrowę Chotomowską” (opracowanie z lipca 2005 roku) oraz aktualnie opracowywanych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jabłonna.
3. Uniknięcie kolizji z istniejącym stanem własności na etapie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwe tylko w jednym wypadku – pozostawienia istniejącego w chwili przystąpienia do sporządzania planu układu komunikacyjnego bez zmian, ze wszystkimi jego niedoskonałościami i bezsensami. Widać w tym zakresie różnimy się w ocenie: interes społeczny nie jest prostym zestawieniem interesów partykularnych, lecz ich wypadkową. Oznacza to w szczególności, że czasami dla stworzenia spójnego systemu sieci drogowej, będzie niezbędna ingerencja w istniejący stan własności – ze wszystkimi płynącymi stąd konsekwencjami. Co do wzajemnej lokalizacji poszczególnych działek i dróg – mogę zapewnić, że istniejąca zabudowa została na etapie przygotowywania planu wnikliwie rozpoznana. Przy wielkości planu nie jest jednak możliwe uniknięcie wszystkich błędów – stąd instytucja wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu (co właśnie miało miejsce).
4. Zarzut sprowadzania Chotomowa do rangi sypialni Warszawy (ze względu na rzekomy brak terenów rekreacji i sportu) jest chybiony co najmniej z paru powodów:
1) na terenie objętym projektem planu dominuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. Podstawowe potrzeby rekreacji są więc realizowane bezpośrednio w ramach działki przydomowej;
2) tereny Gminy Jabłonna cechują się wysokimi walorami przyrodniczymi. W konsekwencji około 45% powierzchni Gminy jest przewidziane do pozostawienia w stanie naturalnym. Obszerne kompleksy leśne, jak też tereny nadwiślańskie stanowią doskonałe zaplecze do rekreacji pieszej i rowerowej (warto tu wskazać choćby ostatnio wytyczone ścieżki rowerowe). W konsekwencji nie istnieje potrzeba wyodrębniania licznych terenów spacerowych;
3) Gminę należy postrzegać jako jeden organizm wymagający globalnego spojrzenia – zwłaszcza w kontekście funkcji pełnionych przez poszczególne obszary. Postulaty by w ramach każdego planu były przewidziane wszystkie funkcje prowadzi do szkodliwej atomizacji terenu połączonej z chaosem urbanistycznym;
4) przy uwzględnieniu wszystkich powyższych uwarunkowań zauważyć należy, że w ramach planu zabezpieczone są obszary sportu i rekreacji, chociażby C25UO/US, G21ZP/US, G15ZP.
W związku z powyższym apeluję o większą rozwagę w ferowaniu ocen dotyczących przedłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego – tym bardziej, że Państwa przedstawiciele nie uczestniczyli w publicznej dyskusji nad projektem planu zorganizowanej w chotomowskiej filii Gminnego Centrum Kultury i Sportu; dyskusji, w ramach której projektant wyjaśniał wszelkie wątpliwości zgłaszane przez uczestników dyskusji.
Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do poruszanej przez Państwa kwestii modernizacji drogi nr 630. Nawet pobieżna lektura strony internetowej Gminy, zwłaszcza „Pytań do Wójta”, pozwalała na zebranie znacznie pełniejszej wiedzy niż ta wynikająca z Państwa pytania. W szczególności wiedzy, że:
1) organizacja ruchu wynika z projektu organizacji ruchu a nie projektu budowlanego;
2) zgodnie z obowiązującym prawem projekt budowlany nie musiał być uzgodniony przez Urząd Gminy, a nawet gdyby tak było, to wobec pierwszego punktu i tak pozostawałoby bez związku z ustaleniami wynikającymi z projektu organizacji ruchu.
Grzegorz Kubalski, Wójt Gminy Jabłonna"
Avatar użytkownika
Joanna Kajdanowicz
 
Posty: 424
Dołączył(a): 16 maja 2006, o 09:12
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez szumski » 9 paź 2006, o 16:38

A ja Szanownej Pani powtarzam, że plan jest na poziomie średnio zdolnego majstra a nie urbanisty. A jak będziecie robić plan tej części gdzie ja mieszkam to pogadamy o artykułach z różnych ustaw. Nadmieniam tylko, że zapoznanie cię z art. 18 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, zajęło Pani urzędnikom 1,5 roku. A było to tak (proszę przejrzeć pytania do wójta) że po wygaśnięciu starego planu 31 grudnia, w lutym Pani urzędnicy obiecywali ludziom plan NA KWIECIEN, potem pażdziernik, potem grudzień i wreszcie w kwietniu następnego roku Pani Niezabitowska rozpłakała się na stronie że ten plan to jakichś uzgodnień wymaga i to nie takie proste. Jeszcze raz proszę sprawdzić pytania szumskiego i zenka - grzeczniejsze wcielenie szumskiego. Pozdr.
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez toja » 11 paź 2006, o 07:43

a ja wam powiem że nie ufam ludziom (PO,PiS i te inne) którzy raptem na miesiąc przed wyborami widzą tyle złego i wiedzą jak to naprawić
A GDZIE BYLIŚCIE DO TEJ PORY
toja
 

Postprzez szumski » 11 paź 2006, o 09:06

Jeżeli do mnie to nie trafione bo nie należę ani do Koła Gospody Wiejskich ani do Kółka Różańcowego.

Osobiście jednak popieram ludzi aktywnych, staram się ich oceniać wg. wiedzy i intencji a nie barw partii. Uprawianie polityki na szczeblu gminy, gdzie trzeba niemalże "wziąć się do łopaty" to lekka paranoja.
Doskonale pamiętam czasy (chociaż za nimi nie tęsknię) kiedy w takich małych społecznościach jak nasza proboszcz dogadywał się z sekretarzem POP i komendantem MO, żeby zakupić stół bilardowy ew. zbiór lektur do wiejskiej świetlicy. Pozdr.
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez Vera » 11 paź 2006, o 10:16

Popieram Cię toja.Właśnie gdzie byli do tej pory. Teraz gdy jest kampania okazuje się że mają lekarstwo na całe zło. A po wyborach przywiozą nam w teczkach działaczy miernych,biernych, ale wiernych.
Vera
 

Postprzez toja » 11 paź 2006, o 10:26

szkoda ze nie wszyscy tak mysla i co cztery lata ulegają populistycznemu bełkotowi
wszystkie partie nich spadają na dzrewo i pozwolą zajmować się lokalnymi sprawami ludziom realnie osadzonymi w tym miejscu- a nie bo partia karze
toja
 

Postprzez Krzysztof J » 11 paź 2006, o 20:33

@toja
to swietnie ze w wyborach beda startowac ludzie z list partyjnych a nie jakich dziwacznych kol, komitetow i stowarzyszen, ktore zaraz po wyborach sie rozpadaja i wyborca ktory chce od radnego realizacji przedwyborczych obietnic moze wtedy tylko szukac wiatru w polu

bardziej trzeba spytac co zrobili ci dotychczasowi, co to niby sie zasluzyli dla lokalnej spolecznosci - jeden radny wylecial z rady bo ma wyrok, drugi blokowal dzialania na rzecz uzdrowienia sytuacji w przedszkolu, nastepni przez 4 lata tylko sie klocili, i tak dalej - zadnego programu tylko jakies dziwne uklady, koligacje i spory o nic
treba glosowac na listy partyjne, bo to wieksza gwarancja ze ich kandydaci cos soba reprezentuja i cos realnego dla nas zrobia
Krzysztof J
 
Posty: 537
Dołączył(a): 17 wrz 2006, o 20:45
Lokalizacja: Dąbrowa Chotomowska

Postprzez toja » 13 paź 2006, o 09:30

glosowanie na partie to nie jest zadna gwarancja
co masz na myśli piszac "dziwaczne kola,stowarzyszenia" w tym miejscu obrazasz ludzi ,ktorych nie znasz,ale trudno to swiadczy o tobie
jesli uwazasz ze dotychczasowi radni nic nie robili to powiedz co twoja partia zrobila dla chotomowa
toja
 

Następna strona

Powrót do Wybory samorządowe 2006 (debata)Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości

cron