Kolej w projekcie budzetu 2012

O naszej lokalnej gazecie

Kolej w projekcie budzetu 2012

Postprzez piechocinski » 27 gru 2011, o 12:00

Janusz Piechociński wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury , janusz@piechocinski.pl


Kolej w projekcie budżetu Państwa na 2012


W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na realizację zadań w zakresie części 39 – Transport zaplanowano środki w wysokości 6.414.378 tys. zł (tj. 109,1 % ustawy budżetowej 2011 r.), z tego przypada na:
dotacje - 2.003.031 tys. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 4.601 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych - 2.730.996 tys. zł wydatki majątkowe - 1.411.872 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - 263.878 tys. zł .


Wydatki dla działu 600 Transport i łączność zostały zaplanowane w kwocie 6.256.909 tys. zł
(tj. 109,1 % ustawy budżetowej 2011 r.), z tego kolej występuje w 2 rozdziałach budżetowych : krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i infrastruktura kolejowa.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe :

Z kwoty 688.300 tys. zł zaplanowanej w tym rozdziale przypada na:
- dotacje przedmiotowe do ustawowych ulg taryfowych - 393.300 tys. zł (tj. 103,5 % ustawy budżetowej na 2011 r.)
Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów ( ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).
Ponadto w rezerwach celowych budżetu państwa zaplanowano środki
w wysokości 80.000 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych (z tytułu podniesienia ulgi na przejazdy dla: studentów do 51 % oraz osób niewidomych).
- dotacje do przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych - 295.000 tys. zł (tj. 122,9 % ustawy budżetowej na 2011 r.)
Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym operator realizujący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich otrzymuje rekompensatę w postaci dotacji z budżetu państwa. Zapis art. 55, ust. 2 – o operatorze realizującym usługi w międzynarodowych przewozach pasażerskich umożliwia zaś wypłacenie rekompensaty w formie dotacji z budżetu państwa.
Przewozy te aktualnie wykonywane są przez:
PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Przewozy wykonywane w ramach usług publicznych są dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw transportu w oparciu o umowy zawierane z przewoźnikami .

Infrastruktura kolejowa

Z kwoty 2.333.980 tys. zł (w tym z akcyzy – 2.236.148 tys. zł) zaplanowanej w tym rozdziale przypada na:
1) dotacje podmiotowe dla PKP PLK S.A. na dofinansowanie
kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej (tj. 129,6 % ustawy budżetowej na 2011 r.) - 1.296.204 tys. zł
Zgodnie z art. 38 a (ustawa o transporcie kolejowym) minister właściwy do spraw transportu może dofinansować z budżetu państwa koszty remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej w celu zmniejszenia kosztów i wysokości opłat za korzystanie z niej, jeżeli infrastruktura ta jest udostępniana przez zarządcę na zasadach określonych w ustawie.
W ramach 1.296.204 tys. zł zaplanowano środki na sfinansowanie m.in.: utrzymania i remontów w branży automatyki i telekomunikacji, utrzymania w branży energetyki, utrzymania i remontów w branży drogowej, wynagrodzeń pracowników bezpośrednio związanych z utrzymaniem i remontami infrastruktury kolejowej.
2) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych na liniach kolejowych
o państwowym znaczeniu oraz na dworcach kolejowych - 939.944 tys. zł
z tego:
a) zadania na liniach kolejowych (PKP PLK S.A.) - 839.944 tys. zł
W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. następujące zadania:
 odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30 i C-E30 odcinek
Legnica – Wrocław – Opole
 modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary – Kozłów
 udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym
na terenie Śląska, Etap III
 modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa
 rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy - Strzelce Opolskie - Opole Groszowice
 modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka
i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa
 modernizacja mostu w km 57,638 linii kolejowej nr 14 Łódź
Kaliska – Tuplice
 modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Ocice
 modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa
 modernizacja układu torowego i elementów infrastruktury kolejowej
w obrębie stacji Wrocław Główny
 modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław – Zgorzelec na odcinku Wrocław – Jelenia Góra
 rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Tczew
 modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra
 modernizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toruń – Bydgoszcz
 modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol
 linia kolejowa nr 1 Zawiercie – Katowice
 rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory
 modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki – Zgorzelec
 modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy
b) przebudowa dworców kolejowych (PKP S.A.) - 100.000 tys. zł
(Środki przeznaczone będą m.in. na przebudowę następujących dworców:
Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Gdynia Główna, Kraków Główny, Swarzędz, Kalisz, Kłodzko Główne, Leżajsk, Chodzież, Głogów, Zielona Góra, Legnica, Olsztyn Zach., Ełk Główny, Biała Podlaska, Inowrocław, Myszków, Nowy Sącz, Opole Główne, Pszczyna, Międzyrzec Podlaski, Gryfino, Wrocław Brochów, Wronki, Radziwiłłów, Kostrzyn nad Odrą, Sieradz, Jarosław, Toruń Miasto, Świebodzice, Warszawa Centralna – budowa systemu informacji dynamicznej dla dworca kolejowego Warszawa Centralna)
3) współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – środki
na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 97.832 tys. zł
(wydatki bieżące – 52.646 tys. zł, wydatki majątkowe – 45.186 tys. zł)
W ramach powyższego Programu środki będą przeznaczone na projekty wdrażane przez PKP S.A. oraz projekt pomocy technicznej PKP PLK S.A.:
 Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej
 Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym
 Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna
 Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej w ramach POIiŚ
Od 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego (ustawa z dnia
16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym ) funkcjonuje Fundusz Kolejowy. Podstawowym zadaniem Funduszu Kolejowego jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, remonty i utrzymanie linii kolejowych oraz likwidację zbędnych linii kolejowych. Środki Funduszu mogą być przeznaczone także na finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zadań w zakresie zakupu lub modernizacji pasażerskich pojazdów kolejowych, wykonywanych na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych. Obecnie dodatkowo Fundusz Kolejowy finansuje obsługę gwarantowanego przez Skarb Państwa zadłużenia PKP S.A. (do 2014 roku).
Środki Funduszu są wydatkowane na podstawie ( art. 9 ustawy o FK ) Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w danym roku przyjętego uchwałą Rada Ministrów .
Projekt Programu na 2012 rok został przygotowany w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i przedstawiony n posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury.
Szacuje się, że Fundusz Kolejowy będzie dysponował w roku 2012 kwotą
w wysokości ok. 980 mln. zł.
W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok na realizację zadań w zakresie części 39 – Transport w wydatkach środków europejskich zaplanowano środki w wysokości 3 999 779 tys. zł.

Całość wydatków dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeznaczona jest dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych .

Środki te (3.999.779 tys. zł) zostały zaplanowane w ramach
Działu 600 – Transport i łączność, z tego te związane z koleją to :

 krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 393.370 tys. zł
 infrastrukturę kolejową 268.081 tys. zł
 lokalny transport zbiorowy 899.819 tys. zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na realizację projektów zaplanowanych w budżecie Centrum Unijnych Projektów Transportowych
( jednostki pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej dla transportowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ) na dokonywanie płatności ze środków europejskich w ramach realizowanych projektów przez beneficjentów POIiŚ.
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 393.370 tys. zł przeznaczane są w całości na wydatki majątkowe.

Zaplanowane środki będą przeznaczone m.in. na realizację poniższych projektów:
 POIiŚ nr 7.1-39 Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych (jednostka realizująca – PKP Intercity S.A.)
Przedmiotem projektu jest zakup nowego taboru przeznaczonego do obsługi dalekobieżnych kolejowych przewozów pasażerskich na następujących liniach kolejowych: Warszawa – Gdynia, Warszawa – Katowice, Warszawa – Kraków, Warszawa – Poznań – Wrocław.
 POIiŚ nr 7.1-40 Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzyregionalnych na obszarze co najmniej dwóch województw (jednostka realizująca – Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)
Przedmiotem projektu jest zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń międzywojewódzkich, przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Infrastruktura kolejowa - 268.081 tys. zł ( wydatki majątkowe )

Wydatki zaplanowane zostały jako płatności ze środków europejskich w budżecie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ i przeznaczone będą na finansowanie projektów realizowanych przez PKP S.A.:
 POIS.07.01.00-00-004/09 Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej
 POIS.07.01.00-00-002/09 Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym
 POIS.07.01.00-00-015/10 Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna
Lokalny transport zbiorowy - 899.819 tys. zł ( wydatki majątkowe)

Wydatki zaplanowane zostały jako płatności ze środków europejskich
w budżecie Centrum Unijnych Projektów Transportowych i przeznaczone będą głównie na realizację następujących projektów POIiŚ:
 POIS.07.03.00-00-002/09 Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina (jednostka realizująca – SKM Warszawa)
 POIiŚ nr 7.3-10.1 Modernizacja bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie (jednostka realizująca – Samorząd Województwa Mazowieckiego)
I 2 zadania w miejskim transporcie szynowym:
 POIS.07.03.00-00-008/10 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego w Poznaniu (jednostka realizująca – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.)
 POIiŚ nr 7.3-24 Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie (jednostka realizująca – Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.)
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez szumski » 27 gru 2011, o 13:34

Myślałem, że cóś Pan skrobniesz o jedynym zwycięskim powstaniu, dzisiaj 93 rocznica wybuchu - Powstanie Wielkopolskie.

Wszędzie cisza! hucznie świętujemy tylko klęski!!! A już szczególnie dla polityków najkorzystniejsze jest rozpamiętywanie klęsk, bo sukcesy stawiają pod znakiem zapytania ich osiągnięcia!
Czołem
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez Jendrula » 27 gru 2011, o 17:15

Kazek!
Zapomniałeś o III powstaniu śląskim, które choć militarnie nie było tak spektakularnym sukcesem jak wielkopolskie to wynik polityczny był korzystny, IIRP dostała DUŻO więcej terenu niż dawał jej wynik przegranego plebiscytu, inna sprawa że przez 18 lat nie bardzo dała sobie radę z wykorzystaniem zasobów ale to już INSZA INSZOŚĆ
Haec Sybillae foliis obscuriora- to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli
Jendrula
 
Posty: 1630
Dołączył(a): 16 sty 2008, o 10:25
Lokalizacja: Dąbrowa Chotomowska

Postprzez piechocinski » 30 gru 2011, o 19:33

sorki Szanowny Panie w dziedzinie historii oręża polskiego liczyłem na Pańską elokwencję .No cóż zawiodłem się i moze kiedyś w wolnej chwili pozwolę sobie Panu to i owo przypomnieć.Zwracam uwagę ,ze od świętowania klęsk i kłotni z tej okazji są jakby przypisani politycy z innych bliższych Panu formacji.W razie czego polecam listę wybranych posłow z naszego okregu podwarszawskiego iodnalezienie tam swojego wybranka.Kontrola Obywatelska nad demokracja wymaga takze aktywnosci i wysiłku po stronie Wyborcy.Moze o Powstaniach coś napisza na Panski wniosek Dorn, Halicki albo Dębski od Palikota.W końcu mogą i powinni byc czynni nie tylko na 3 miesiace przed wyborami.Pozdrowienia
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez Chotomowianin » 30 gru 2011, o 19:40

WITAM

Zamiast licytacji z wiedzy licealnej i złośliwości wobec kumpli z ław wolałbym pogawędke o konkretach np o inwestycjach kolejowych przy realizacji których to zapomniano o istnieniu ludzi?

Ale Szanowny Pan wpada tu do nas jak po "szklanke cukru" i na takie bzdety nie ma czasu, bo czekają inne wyzwania

POZDRAWIAM :04:
Chotomowianin
 
Posty: 399
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez szumski » 31 gru 2011, o 06:08

Zwracam uwagę ,ze od świętowania klęsk i kłotni z tej okazji są jakby przypisani politycy z innych bliższych Panu formacji.


No i wziął Pan Poseł i sprzedał do "innej formacji" swego najtwardszego po tej stronie Wisły elektorata ;)

A kto tu piał o zasługach Pańskich w porządkowaniu PB i pracach w komisjach, jeszcze dwie kadencje do tyłu.

A babunia ś.p. powtarzała: "służ panu wiernie to ci za to piernie" ;)

Szczęśliwego nowego roku i owocnej pracy nad porządkowaniem infrastruktury, kaziutek Panu życzy :pada:
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez piechocinski » 1 sty 2012, o 16:34

zacny mieszkańcu Chotomowa podaję swój adres internetowy , wystarczy napisać , zapytać , odpowiem .Nuie dam się namówić na "popłuczynową bijatyke " która dominuje na większosci forów i niestety w zdecydowanej większości anonimowej konwersacji w której z góry mam przechlapane jako przedstawiciel klasy prózniaczej i żłodziejski pomiot w zderzeniu z Mądrym, Wszechogarniajacym w swojej Wielkości OBYWATELEM.Parę lat trenowałem taki boks i cóz stwierdziłem ,ze szkoda czasu."fekalia internetu" zdoływują rzeczywista i potrzebna rozmowę.
Co zaś do inwestycji które wbijaja wziemię obywatela zanm parę set przyk ladów gdfzie Obywatele wybili zgłowy inwestorom robienie czegokolwiek.Taki już urok chcemty tych dróg, kolei ale nie u nas ale u sąsiada.Chcemy uccziwych wykupów ale sporo drożej niż przy inwestycjach prywatnych- tam przecież jest rynek chcesz sprzedać chcesz kupić musisz się dogadać.W publicznych zaś Panie pośłe januszu dlaczego ja mam sprzedawać po 450 złotych za metr skoro inwestycja kosztuje 2,5 mld złotych ? Samo zycie ....Kazda sprawa wymaga odzielnego omówienia ,pozdrawiam
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez Chotomowianin » 1 sty 2012, o 21:18

Serdecznie witam Pana w Nowym Roku 2012 i życzę oby było dużo wiecej bardzo dobrych wiadomości a tych powodujących irytację wcale.

Dziękuje za podanie adresu internetowego z którego to skorzystam bo problemy nas dotykające tego wymagają, a nie dotyczą "sloganów" które to Pan przytacza, natomiast często są obroną przez stronę która chce zbyć petenta

1. projektanci działajacy przy modernizacji szlaku E-65 przedkładają projekty do pozwolenia na budowę gdzie świadomie pomijane są przepisy ustawy prawo budowlane oraz stosowne obligatoryjne rozporzadzenia o warunkach technicznych dróg i warunkach technicznych drogowych obiektów inżynierskich np: pomijane schody dla pieszych, kąt nachylenia pochylni 50 stp, błędne rozwiazania włączenia do istniejacych ciagów komunikacyjnych, odwodnienie które pogarsza i tak juz trudne warunki wodno-gruntowe terenów zabudowanych, itp.

2.opieszałość w wydaniu stosownych decyzji odnośnie tzw Leginowskiej Trasy Mostowej/ stan zawieszenia trwa od 1970 roku i tu liczę na Pana zaangażowanie wraz z Panem Marszałkiem Struzikiem,którego też pozdrawiamy z Nowym Rokiem

3.Pozostawienie mieszkańców samym sobie na terenach podtopionych naszej gminy i starostwa

Licząc na deklarację chęci częstszego kontaktu i opartego na merytorycznych problemach, odrzucając argument anonimowości podaję swój adres internetowy
leszek.gronau@onet.eu

POZDRAWIAM :04:
Chotomowianin
 
Posty: 399
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Dookoła NasKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron