stan przygotowań inwestycji drogowych

O naszej lokalnej gazecie

stan przygotowań inwestycji drogowych

Postprzez piechocinski » 1 sty 2012, o 16:35

Janusz Piechociński , wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, janusz@piechocinski.pl

Stan przygotowań inwestycji drogowych cz. aglomeracja warszawska

( kolejno nazwa zadania, decyzja, jej prawomocność, ilość działek ,uwagi)
„Rozbudowa ulicy Wirażowej - drogi wojewódzkiej nr 706 na odc. Od powiązania z węzłem MPL do ul. 17 - go Stycznia”

decyzja nr 4/10 z dnia 10.06.2010r.
WIŚ.II.PG.7119-D/89/10 decyzja ostateczna dnia
10
Decyzja ZRID obejmuje 10 działek z tego: 1 działka w toku postępowania, dla 1 działki umorzono postępowanie, 8 działek stanowi drogi.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 724 relacji Warszawa - Góra Kalwaria wraz z przebudową mostu przez rzekę Jeziorkę „

decyzja Nr 6/10 z dnia 25.06.2010r.
WIŚ.II.SMS.7119-D/144/10 decyzja ostateczna dnia
83
Decyzja ZRID obejmuje 83 działki z tego: dla 75 wszczęto postępowania, a z 75 dla 34 działek wykonano operaty szacunkowe.

„Budowa drogi ekspresowej S-8 w ciągu drogi krajowej nr 8 (Trasa Armii Krajowej) na odcinku Al.. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie - ul. Piłsudskiego w Markach”

decyzja nr 11/10 z dnia 10.08.2010r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/222/10 decyzja ostateczna dnia
22
Decyzja ZRID obejmuje 22 działki, w tym: dla 2 działek zakończono postępowania, 3 działki w toku postępowania z tego: dla 1 działki planowane jest umorzenie postępowania, dla 1 działki wyznaczono termin rozprawy adm., 1 działka na etapie gromadzenia materiału dowodowego. 17 działek stanowi własność Skarbu Państwa - działki wywłaszczone pod Trasę Toruńską


„Rozbudowa wraz przebudową skrzyżowania ulicy Wólczyńskiej z ulicą Arkuszową w Warszawie”

decyzja ZRID z dnia 12.06.2009r.
WI.II.MP2.7119-D/85/09 decyzja ostateczna dnia
17
Decyzja ZRID obejmuje 17 działek, z tego: dla 3 działek wszczęto postępowania, w stosunku do 14 działek trwa wyjaśnianie stanu prawnego.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od km 0+000 do km 0+945 wraz ze skrzyżowaniem ul. Poniatowskiego i ul. Nowakowskiego, w miejscowości Błonie”

decyzja nr 14/10 z dnia 20.09.2010r.
WIŚ.II.SMS.7119-D/298/10 decyzja ostateczna dnia
56
Decyzja ZRID obejmuje 56 działek, z tego: dla 30 działek wszczęto postępowania w trybie uregulowanego stanu prawnego oraz wyznaczono termin zakończenia spraw, dla 26 działek trwa ustalanie stanu prawnego. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych dla wszystkich działek.

„Rozbudowa wiaduktu i dróg dojazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt - Marki – Warszawa”

decyzja nr 2/09 z dnia 13.07.2009r.
WI.II.AB2-7119/D/125/09 decyzja ostateczna dnia
3
Dla przedmiotowych działek trwa wyjaśnianie stanu prawnego z władającym (PKP).

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 637, relacji Warszawa – Węgrów”

decyzja nr 10/10 z dnia 05.08.2010r.
WIŚ.II.SMS.7119-D/145/10 decyzja ostateczna dnia
453
Wystąpiono do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim i Starostwa Powiatowego w Wołominie o wypisy z rejestru gruntów. Decyzja nieostateczna.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 relacji Warszawa - Leszno na 2 odcinkach: od granicy m.st. Warszawy do granicy opracowania węzła "Warszawska" z drogą S-8, tj. od km 6+025 do km 6+127 oraz od granicy opracowania węzła "Warszawska" z drogą S-8, tj. od km 6+498 do km 6+740 na terenie gm. Stare Babice”

decyzja nr 7/09 z dnia 06.11.2009r.
WIŚ.II.PG.7119-D/329/09 decyzja nieostateczna
13
1 działka w toku postępowania w sprawie tej przeprowadzono rozprawę adm., w dniu 02.08.2011r. przekazano do MZDW pismo rzeczoznawcy z wyjaśnieniami dot. operatu szacunkowego W stosunku do 5 działek wszczęto postępowania w trybie NN, dla 6 działek trwają wyjaśnienia dot. stanu prawnego.

„Budowa drogi ekspresowej S79 na odcinku węzeł Marynarska - węzeł ,,Lotnisko'' w zakresie docelowego rozwiązania węzła ,,Marynarska'' w Warszawie”
decyzja nr 19/10 z dnia 5.11.2010r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/332a/10 decyzja ostateczna dnia
7

Dla 5 działek wszczęto postępowania i wyznaczono termin zakończenia spraw do 31 sierpnia br. Dla 1 działki trwa ustalanie stron postępowania. Dla przedmiotowych działek wykonywane są operaty szacunkowe. Decyzja ZRID nieostateczna.

„Przebudowa lotniska w zakresie przebudowy drogi startowej nr 1 wraz z drogami towarzyszącymi i rozbudową infrastruktury na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie”

decyzja nr 7/10 z dnia 29.06.2010r.
WIŚ.II.KZ.7119-L/238/10 decyzja ostateczna dnia
26
Decyzja ZRID obejmuje 26 działek, dla przedmiotowych działek wydano decyzje umarzające postępowania.


„Rozbudowa drogi krajowej nr 2 odcinek Zakręt - granica województwa od km 495+880 do km 599+487, z wyłączeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Dębe Wielkie od km 507+200,00 do km 510+130,41 wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”

decyzja 24/10 z dnia 30.12.2010r.
WIŚ.II.KZ.7119-D/446/10 decyzja nieostateczna
131
Od przedmiotowej decyzji wpłynęły odwołania w związku z czym akta sprawy zostaną przekazane do Ministerstwa.

„Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa - Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa - granica miasta(km 0+000 km 4+820,93) Etap I (od ul. Nadnieprzańskiej do skrzyżowania ulic Marsa-Rekrucka-Żołnierska)”

decyzja nr 21/10 z dnia 18.11.2010r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/324/10 decyzja ostateczna dnia
250
Dla 37 działek wszczęto postępowania odszkodowawcze, 121 zlecono na wykonanie operatów szacunkowych.


„Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej (droga krajowa nr 2) w rejonie m. Mory z ul. Gierdziejewskiego (połączenie dzielnicy Warszawa Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) w ramach budowy obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP Warszawa - Poznań oraz projektowaną droga ekspresową Trasą Armii Krajowej S8 (odcinek węzeł Konotopa - węzeł Mory)”

decyzja nr 12/10 z dnia 06.09.2010r.
WIŚ.II.PG.7119-D/218a/10 decyzja ostateczna dnia
28
Od przedmiotowej decyzji zostały złożone odwołania, akta sprawy w Ministerstwie Infrastruktury.


„Rozbudowa drogi ekspresowej S-8 w zakresie: budowy kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą ekspresową S-8 Trasa Armii Krajowej na odcinku Konotopa - Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Siodlarskiej w Warszawie”

decyzja nr 9/10 z dnia 12.07.2010r.
WIŚ.II.KZ.7119-D/193a/10 decyzja ostateczna dnia
8
Decyzja ZRID obejmuje 8 działek, z tego: 3 działki są w toku postępowania - w sprawach tych oczekujemy na odpowiedź inwestora w sprawie naniesień na przedmiotowych działkach. Odpowiedź GDDKiA niezbędna do sporządzenia operatów szacunkowych, dla 5 działek prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania jest bezprzedmiotowe, ponieważ przedmiotowe działki stanowią własność Skarbu Państwa.
„Rozbudowa ul. Nowodworskiej, drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną w km 4+061,08 do skrzyżownia z ul. Rzeczną w km 4+817,63 - kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI”


decyzja 9/09 z dnia 21.12.2009r.

WIŚ.II.MP2.7119-D/400/09 decyzja ostateczna dnia
67

37 działek – właściciele to osoby fizyczne lub prawne, wszczęto postępowania na podstawie wypisów z ewidencji gruntów, wezwania z art. 50 k.p.a. o dostarczenie dokumentów, w kilku sprawach wystąpiono do Centrum Personalizacji MSWiA, przedłużka do 30.09.2011 r. Dla 30 działek postepowanie prawdopodobnie będzie bezprzedmiotowe, w stosunku do 2 działek trwa wyjaśnianie stanu prawnego.Dla 23 działek wykonano operaty szacunkowe w sprawach tych zostaną skierowane zaw. art. 10 kpa.

„Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 1 - etap II od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego Młociny „

decyzja 16/10 z dnia 08.10.2010r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/331a/10 decyzja ostateczna dnia

7
Dla 4 działek wszczęto postępowania odszkodowawcze, wykonano operaty szacunkowe i wyznaczono terminy rozpraw adm., w stosunku do 3 działek trwa zbieranie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań.

,,Przebudowa lotniska Okęcie w zakresie rozbudowy parkingów i dróg wewnętrznych wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej''

decyzja nr 18/10 z dnia 26.10.2010r.
WIŚ.II.PG.7119-L/444/10 decyzja ostateczna dnia
3
Przedmiotowe działki stanowią własność inwestora, brak konieczności prowadzenia postępowań ustalających odszkodowanie.


„Rozbudowa drogi krajowej nr 2 odcinek Zakręt - granica województwa od km 495+880 do km 599+487, z wyłaczeniem obwodnicy Siedlec, odcinek I od km 495+880 do km 516+550, przejście przez Stojadła od km 515+253,50 do km 516+550 wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu”

decyzja 17/10 z dnia 11.10.2010r.
WIŚ.II.KZ.7119-D/331/10 decyzja ostateczna dnia
49
Od przedmiotowej decyzji wpłynęły odwołania w związku z czym akta sprawy zostaną przekazane do Ministerstwa. Oddział Regulacji posiada kserokopie wypisów z ewidencji gruntów i na tej podstawie ustala stan prawny nieruchomości.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 61 w zakresie: kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą krajową nr 61 w ciągu obwodnicy Serocka wraz z ciągiem pieszym zapewniającym obsługę komunikacyjną do najbliższych dróg”

decyzja nr 23/10 z dnia 14.12.2010r.
WIŚ.II.PG.7119-D/458/10 decyzja ostateczna dnia 28.01.2011r.
26
Decyzja ZRID obejmuje 26 działek z tego; dla 10 działek wszczęto postępowania, wystapiono o uzupełnienie dokumentów oraz wyznaczono terminy zakończenia spraw do dnia 30.09.2011r. W stosunku do 14 działek postępowania odszkodowawcze są bezprzedmiotowe ponieważ stanowią własność Skarbu Państwa, dla 1 działki umorzono postępowanie, 11 działek oczekuje na operaty szacunkowe.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Żyrardów – Międzyborów”
decyzja nr 25/10 z dnia 23.12.2010r.
WIŚ.II.PG.7119-D/421/10 (decyzja nieostateczna)
37
Decyzja ZRID obejmuje 37 działek, z tego: dla24 działek wszczęto postępowania odszkodowawcze, w sprawach dot. 11 działek trwa wyjaśnianie prawa stanu własności w stosunku do 2 działek postępowania są bezprzedmiotowe gdyż stanowią własność inwestora. Na przedmiotowe działki zostało zlecone wykonanie operatów szacunkowych.


„Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica województwa mazowieckiego – Radziejowice”

decyzja nr 1/11 z dnia 31.01.2011r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/330/10 (decyzja nieostateczna)
44
Decyzja ZRID nieostateczna akta sprawy w Ministerstwie Infrastruktury. Przedmiotowe działki zostały zlecone do wykonania operatów szacunkowych.„Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej odc. ,,a'' ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Zamoyskiego (rozbudowa drogi wojewódzkiej 719 ul. Sokola)”

decyzja nr 7/2011 z dnia 19.08.2011r.
WIŚ-II.7820.2.243.2011.SMS decyzja nieostateczna
3
Oczekujemy na ostateczność decyzji


„Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła ,,Konotopa'' do węzła ,,Puławska'' wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S79 - trasa NS, łączącej węzeł ,,Lotnisko'' z węzłem MPL Okęcie i węzłem ,,Marynarska'' - węzeł ,,Lotnisko'' EtapII/3”

decyzja nr 3/2011 z dnia 24.05.2011r.
WIŚ.II.MP2.7119-D/372/10 decyzja ostateczna w dniu 05.09.2011r.
11
Wykaz spraw dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich prowadzonych na podstawie decyzji ZRID (stan listopad 2011) - Mazowsze bez aglomeracji warszawskiej
(W kolejności :Nazwa zadania, Data i numer decyzji ZRID, sygnatura WIS/data ostateczności decyzji , ilość działek, stan zaawansowania )
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 przejście przez miejscowość Siennica i Stara Wieś gm. Siennica”

decyzja nr 3/09 z dnia 22.10.2009 r.
WI.II.SMS.7119-D/338/09 decyzja ostateczna dnia 15.12.2009 r.
15
Dla przedmiotowych działek wykonano operaty szacunkowe (wpłynęły 22.12.2010 r.).
Zgromadzono dokumenty dotyczące stanu prawnego przejętych nieruchomości .


„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 przejście przez miejscowość Żaków i Żakówek gm. Siennica”

decyzja nr 13/10 z dnia 13.09.2010 r.
WIŚ.II.SMS.7119-D/276/10 decyzja ostateczna dnia 28.10.2010 r.
22
Zgromadzono dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości objętych tą decyzją. Oczekiwanie na operaty szacunkowe.

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów, na odcinkach od km 44+000(skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz km 75+898 do km 79+362(rondo ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów)"

decyzja nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r.
WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10, decyzja ostateczna dnia 03.01.2011 r.
1386
Decyzja ZRID została przekazana do Oddz. w Siedlcach 24.02.2011 r. Trwa rejestrowanie stron postępowania . Gromadzone są dokumenty dot. stanu prawnego przejętych nieruchomości. Dnia 4.04. br, zlecono operaty szacunkowe dla 310 działek , dnia 4.05. br - dla 374 działek.

„Przebudowa ul. Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku, znajdującą się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567.."

26 listopada 2008 r.
WI.P.TM.7047-D/7/2008 decyzja ostateczna dnia
32
Wydano decyzje ustalające odszkodowania. Od 7 decyzji złożono odwołania do MI. Rozpatrzono 1 odwołanie. Utrzymano w mocy decyzję odszkodowawczą.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck-Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin..”

4 września 2009r.
WIŚ.P.TM.77119-D/1/2009 decyzja ostateczna dnia 12.10.2008 r.
178
Operaty szacunkowe zostały wykonane dla wszystkich działek. Wydano decyzje ustalające odszkodowanie dla 96 działek. W 23 przypadkach postępowanie jest w toku. W pozostałych przypadkach trwa ustalanie stanu prawnego.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z drogą powiatową nr 2935 W w m. Rogoziono, gm. Radzanowo

26 listopada 2009 r.”
WIŚ.P.TM.7119-D/4/09 decyzja ostateczna dnia 4.01.2010 r.
5
Wykonano operaty szacunkowe. Ustalono odszkodowanie dla 2 działek. W pozostałych przypadkach trwa wyjaśnianie wyceny nieruchomości oraz ustalanie stanu prawnego.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ul. Boryszewską i ul. KD2 w m. Boryszewo Nowe”

18 grudnia 2009r.

WIŚ.P.TM.7119-D/5/09 decyzja ostateczna dnia 5.02.2010r.
8
Wykonano operaty szacunkowe. Ustalono odszkodowanie dla 5 działek. W pozostałych przypadkach trwa wyjaśnienie stanu nieruchomości.„Rozbudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą znajdującą się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 oraz drogi wojewódzkiej 559”

7 października 2010r.
WIŚ.P.TM.7119-D/5/10 decyzja ostateczna dnia 10.11.2010r,
30
Inwestor wystąpił do Oddziału Infrastruktury o wygaszenie decyzji ZRID w trybie art. 162 kpa. Postępowanie w toku.

„Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku Gostynin-Bierzewice”

11 października 2010r.
WIŚ.P.TM.77119-D/6/2010 decyzja ostateczna dnia 15.11.2010 r.
50
Trwa wyjaśnianie stanu prawnego. Operaty szacunkowe zostały wykonane.

„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową na 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo”

22/10 z dnia 2.12.2010 r
WIŚ.II.MP2.7119-D/367/10 decyzja ostateczna dnia 4.02.2011 r.
16
Trwa wyjaśnianie stanu prawnego.

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Licealnej z Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20 +150 w Sochaczewie.."

2/11 z dnia 2.02.2011r.
WIŚ.II.SMS.7119-D/593/10 decyzja ostateczna dnia 23.03.2011r.
4
Trwa wyjaśnianie stanu prawnego

„Rozbudowa drogi krajowej nr 10 na odcinkach: od 388+676,55 do km 392+395,50 i od km 393+275,00 do km 394+317,50”

9 kwietnia 2010r.
WI.P.TM.7119-D/1/2010
30
Złożono skargę do WSA.„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odc. od ronda w miejscowości Tczów do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 na odc. od km 55+716 do km 61+208 na terenie gm. Tczów i Gózd”

1/09
z dnia 12.03 2009
WI.R.-PP/7119-Zw/1/08 decyzja ostateczna dnia 29 maja 2009r.
279
Dla 272 działek wykonane zostały operaty szacunkowe , pozostałe 7 działek po uzupełnieniu materiału dowodowego możliwe do zlecenia w ramach umowy uzupełniającej, wydane decyzje odszkodowawcze w stosunku do 244 działek.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 7 na odc. Białobrzegi Jedlińsk”

2/09
z dnia 31.03.2009
WI.R.JS/7119-Bi/2/08
decyzja ostateczna 5.05.2009r.
3
Wykonane operaty szacunkowe, postępowania w toku.


„Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 733 w km 23+130 z drogą wojewódzką nr 744 w km 7+840 oraz drogą powiatową 3540W w miejscowości Parznice”

3/09
z dnia 14.07.2009
WI.R-PP/7119-Rd/2/09
decyzja ostateczna dnia 15 lipca 2010r.
13
Działki zostały uwzględnione w III części SWIZ w ramach pierwszego przetargu w 2011r.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk na całej długości, tj. od km 0+000 do km 16+580”

4/09
z dnia 01.10.2009
WI.R.-PP/7119-Rd/1/09 decyzja ostateczna dnia 14.09 2009r.
79
Dla 79 działek zostały wykonane operaty szacunkowe , wydano decyzje odszkodowawcze w stosunku do 65 działek, reszta w trakcie realizacji.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki-Zwoleń na odcinku od km 9+940 do km 12+730 wraz z przebudową mostu na rowie melioracji R-A km 10+905 w miejscowości Sucha”

5/09
z dnia 21.08.2009
WI.R.-PP/7119-Rd/3/09 decyzja ostateczna dnia 18.09.2009r.
31
Wykonane operaty szacunkowe, postępowania w toku,
wydane decyzje odszkodowawcze w stosunku do 17 działek.

„Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad obwodnicą Drwalewa i Chynowa w ciągu drogi krajowej nr 50 w m. Chynów Poduchowny, Gm. Chynów”

6/09
z dnia 15.09.2009
WIŚ.R/JS/7119-Gj/7/09
decyzja ostateczna dnia 16.10.2009r.
3
postępowania w toku, zlecone wykonanie operatów szacunkowych.


„Rozbudowa ulicy Kozienickiej w Radomiu na odcinku od ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta”

7/09
z dnia 15.09.2009
WI.R-PP/7119-Rm/6/09
decyzja ostateczna dnia 26.10.2009r.
118
wydano 51 decyzji na 95 działki, postępowania w stosunku do pozostałych 23 działek w trakcie realizacji.

„Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Poświętne przez ciek bez nazwy w km 19+792 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami”

8/09
z dnia 02.10.2009
WIŚ-R/IM/7119-Rd/5/09 decyzja ostateczna dnia 13.11.2009r.
1
Postępowanie zakończone, wydana decyzja na 1 działkę.

„Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w miejscowości Jedlnia przez rzekę Leniwą w km 19+217 drogi wojewódzkiej nr 737 wraz z dojazdami”

9/09
z dnia 02.10.2009
WIŚ-R/IM/7119-Rd/4/09
decyzja ostateczna dnia 13.11.2009r.
4
Wykonane operaty szacunkowe, postępowania w toku.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 relacji Klwów - Przysucha - Szydłowiec - Wierzbica na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”

1/10
z dnia 05.01.2010
WIŚ.R/PP/7119-Pz/8/09 decyzja ostateczna dnia 10.02.2010r.
437
Dla 97 działek wykonane zostały operaty szacunkowe , 48 działek po uzupełnieniu materiału dowodowego możliwe do zlecenia w ramach umowy uzupełniającej, 200 działek zostało uwzględnionych w I części SWIZ w ramach pierwszego przetargu w 2011r., wydane decyzje w stosunku do 73 działek, reszta w trakcie realizacji.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą na odcinku: od km ok.. 23+100 na terenie miasta Mogielnica do km 30+625 (granica pomiędzy gminami Mogielnica i Nowe Miasto nad Pilicą)”

2/10
z dnia 18.01.2010
WIŚ.R-PP/7119-Gj/9/09 decyzja ostateczna dnia 5.05.2010r.
316
220 działek zostało uwzględnionych w II części SWIZ w ramach pierwszego przetargu w 2011r. , wykonane zostało 100 operatów.

"Budowa obwodnicy południowej w Radomiu - Etap V odcinek na terenie gminy Kowala - Skrzyżowanie z DK 7 wraz z infrastrukturą techniczną w liniach rozgraniczenia i poza tymi liniami tj. oświetleniem, budową, przebudową i zabezpieczeniem kolidujących sieci energetycznych, przebudową kolidujących sieci telekomunikacyjnych"

3/10
z dnia 19.03.2010
WIŚ.R-PP/7119-Rd/1/2010
decyzja ostateczna dnia 5.05.2010r.
12
Postępowania zakończone, wydane 12 decyzji na 12 działek

„Budowa drogi krajowej S7 o parametrach drogi ekspresowaej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - etap I”

5/2010
z dnia 15.10.2010r
WIŚ.R/PP/7119-Sz/2/2010
Decyzja obejmuje 1393,
Wydział Infrastruktury podaje 1620
Decyzja nieostateczna, rozpatrywane jest odwołanie przez Ministra Infrastruktury.
GDDKiA złożyła do chwili obecnej 248 wnioski na 320 działek. Z tego 27 działek zleconych do przetargu na wykonanie operatów szacunkowych.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 740 relacji Radom-Potworów na odcinku: od km 15+527 do km 17+775”

1/2011
z dnia 21.04.2011
WIŚ.R.PP.7119-Rd.1.2011
decyzja osatteczna dnia 29.06.2011r.
52
Decyzja wpłynęła do Oddziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w dniu 27.09.2011r.

„Budowa obwodnicy Radomia wciągu drogi krajowej Nr 7 na parametry drogi ekspresowej - etap I od km 0+000 do km 22+350”

2/2011
z dnia 06.07.2011r.
WIŚ.R/PP/7119-Rd/4/2010
Decyzja obejmuje 778,
Wydział Infrastruktury podaje 614
Decyzja nieostateczna. Nie wpłynęła jeszcze do Oddziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.


„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów, na całej długości, tj. od km 00+000 do km 23+885”

Nr 1/2009 z dnia 6 lipca 2009r.
WI-C.BM.7119-04/09
71
Uzyskano operaty szacunkowe dla 71 działek i wysłano stronom zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 618 relacji Gołymin-Pułtusk-Wyszków, na odcinku od km 00+000 do km 23+233,92, od km 43+339,42 do km 45+373,48 oraz od km 46+651,27 do km 47+579 na terenie gmin: Gołymin, Gzy, Pułtusk, Obryte, Wyszków”

Nr 2/2009 z dnia 20 października 2009r.
WI-C.JP.7119-2/09
34
Uzyskano operaty szacunkowe dla 34 działek. Trwa wyjaśnianie stanu prawnego, pozyskiwanie dokumentów i ksiąg wieczystych.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 gr. woj. Mazowieckiego – Mława – Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km 161+587 do km 161+806 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Omulew w miejscowości Drężewo Gm. Olszewo Borki. „

Nr 1/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r.
WIŚ.O.JN/7119-D/1/10
7
Zlecono wykonanie operatów szacunkowych.

„Rozbudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego ( DK nr 57) i Makowskiej na rondo w Przasnyszu”

2/20092 2 październik 2009 r.
WIŚ.O.JN/7119-D/2/2009 decyzja ostateczna dnia 15.03.2010 r.
1
Zlecono wykonanie operatów szacunkowych.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz –Ciechanów”

decyzja nr 1/2009 z dn. 06.07.2009r. zmieniona w części decyzją MI z dn. 6.08.2010 r. Nr BP-5ks-772-84-89/09/10
WI-C-BM.7119-04/09 d
122
Wydano decyzje ustalające odszkodowanie w stosunku do 121 działek. Wniesiono 1 odwołanie od decyzji. Pozostała 1 działka.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Pułtusk-Wyszków na terenie gmin: Gołymin, Gzy, Pułtusk, Obryte, Wyszków„

decyzja nr 4/10 z dnia 10.06.2010r. utrzymana w mocy ostateczną decyzją Ministra Infrastruktury z dn. 13.08.2010 r. Nr BP-6ko-772-153-1232/09/10
WIŚ-C.II.JP.7119-2/09
114
Dla przedmiotowych działek zlecono operaty szacunkowe. Działki stanowią drogi - trwa wyjaśnianie stanu prawnego, pozyskiwanie ksiąg wieczystych.
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Re: stan przygotowań inwestycji drogowych

Postprzez Cielak » 17 sty 2013, o 10:55

No, Panie Premierze!
To się Pan teraz będzie chyba wstydził publicznie pokazać...
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/janusz-p ... omosc.html

Pozdrawiam.
Bo w życiu bywa tak, że nie zawsze się jest na górze...
Avatar użytkownika
Cielak
 
Posty: 1338
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 16:11
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Dookoła NasKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron