"ŁACZĄC " kolejowo Europę

O naszej lokalnej gazecie

"ŁACZĄC " kolejowo Europę

Postprzez piechocinski » 1 lut 2012, o 22:37

„Łączymy” kolejowo transportową Europę ?
Kryzys wymusił potrzebę zmian wielu obszarów gospodarczych przestrzeni europejskiej. Od miesięcy uwaga nie tylko europejskich mediów koncentruje się na deficytach budżetowych, stanie europejskich banków czy instytucji finansowych, zakresie zmian w integracji politycznej czy deklarowanych zmianach instytucjonalnych. W dramatycznych komentarzach przed i po europejskich „szczytach ostatnich szans i nadziei” zupełnie znikają z pola widzenia realne i głębokie zmiany w politykach sektorowych, nowe propozycje i wynikające z analizy kryzysowej zawieruchy nowe programy czy działania. Klasycznym tego przykładem jest pomijanie wagi ostatnich propozycji podtrzymujących i inicjujących nowe procesy inwestycyjne w podstawowych obszarach infrastruktury technicznej i transportowej.
Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata 2014-2020 - „Budżet z perspektywy „Europy 2020”. Komisja postanowiła zaproponować w tym wniosku stworzenie nowego zintegrowanego instrumentu wspierającego inwestycje w zakresie priorytetowej infrastruktury UE w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji: „Łącząc Europę” (zwanego dalej „CEF”).
Uznano ,że inteligentne, zrównoważone i w pełni powiązane ze sobą sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe to warunek konieczny dla urzeczywistnienia jednolitego rynku w Europie. Przypomnę , ze już od kilku lat postulat realnego rozbudowywania Jednolitego Europejskiego Rynku znajdował się w czołówce zadań kolejnych Europejskich Strategii , był i jest także głównym, powtarzającym się zadaniem kolejnych ( także polskiej ) Prezydencji . Inwestycje w kluczową infrastrukturę o silnej wartości dodanej dla UE mają zwiększyć konkurencyjność Europy w trudnych warunkach gospodarczych, które charakteryzują się spowolnionym wzrostem i ograniczeniami budżetów państwowych.
Inwestycje infrastrukturalne mają wreszcie kluczowe znaczenie także dla realizacji przez UE celów w zakresie zrównoważonego wzrostu, określonych w strategii „Europa 2020”, oraz unijnych celów „20-20-20” w dziedzinie polityki energetycznej i polityki przeciwdziałania zmianie klimatu(20% ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w UE oraz 20% poprawa skuteczności energetycznej do 2020 r.).
Dnia 28 marca 2011 r. Komisja przyjęła białą księgę zatytułowaną „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”.
W Białej księdze określono cel zakładający ograniczenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o co najmniej 60 % w stosunku do 1990 r. Jeśli chodzi o infrastrukturę, biała księga zakłada utworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonującej, ogólnounijnej i multimodalnej „sieci bazowej” TEN-T. Biała księga ma na celu także optymalizację skuteczności działania multimodalnych łańcuchów logistycznych, m.in. poprzez większe wykorzystanie bardziej energooszczędnych rodzajów transportu.
W związku z tym określa one następujące cele polityki TEN-T: do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległość powyżej 300 km należy przenieść na inne rodzaje transportu, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 %; do 2030 r. powinno nastąpić trzykrotne wydłużenie istniejącej sieci kolei dużych prędkości, a do 2050 r. większość ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją; do 2050 r. wszystkie porty lotnicze należące do sieci bazowej powinny zostać połączone z siecią kolejową; wszystkie porty morskie powinny zostać połączone z systemem kolejowego transportu towarów oraz, w miarę możliwości, z systemem transportu śródlądowego. Dokument ten w istotny sposób modyfikuje praktykę europejskiego transportu i wymusza kierowanie dodatkowych środków inwestycyjnych na miejsca styku różnych rodzajów transportu, preferuje kolej i żeglugę i zapowiada nie tylko w obszarze inwestycji ale i regulacji działania powstrzymujące tempo przyrostu potencjału dominującego w Europie transportu drogowego.
Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej przyszłości transportu podkreśla, że skuteczna polityka transportowa wymaga odpowiednich ram finansowych odpowiadających pojawiającym się wyzwaniom i w związku z tym należy zwiększyć obecnie dostępne zasoby w zakresie transportu i mobilności. Parlament Europejski uznał także za konieczne ustanowienie instrumentu mającego na celu koordynację korzystania z różnych źródeł finansowania transportu, funduszy dostępnych w ramach polityki spójności, partnerstwa publiczno-prywatnego („PPP”) lub innych instrumentów finansowych, takich jak gwarancje czy obligacje projektowe.
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii we wnioskach z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczących przeglądu polityki TEN-T potwierdziła konieczność dalszych inwestycji w infrastrukturę transportową, aby zapewnić odpowiedni rozwój TEN-T dla wszystkich rodzajów transportu, jako podstawę wspólnego rynku oraz konkurencyjności, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej, a także podstawę połączeń z państwami sąsiadującymi. Rada podkreśliła konieczność udostępnienia przez Wspólnotę środków finansowych niezbędnych do pobudzenia inwestycji związanych z projektami TEN-T, a także, w szczególności, konieczność dostosowania odpowiedniego dofinansowania z budżetu TEN-T do projektów priorytetowych, które obejmują ważne odcinki transgraniczne i których realizacja wykroczy poza 2013 r., z uwzględnieniem ograniczeń instytucjonalnych związanych z programowaniem finansowym. W tym kontekście należy, zdaniem Rady, w razie potrzeby nadal rozwijać i wspierać podejście oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym.
Na podstawie celów przedstawionych w białej księdze wytyczne dotyczące TEN-T, zawarte w rozporządzeniu (UE) nr XXX/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia …20, określają infrastrukturę transeuropejskiej sieci transportowej, ustalają wymogi, jakie musi ona spełniać, oraz ustanawiają środki jej realizacji. W wytycznych przewiduje się w szczególności zakończenie budowy sieci bazowej do 2030 r.


Projektowane Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące CEF. Wykorzystano w nim prace związane z przygotowaniem zmian ram polityki we wszystkich trzech sektorach (transport, energetyka i telekomunikacja) w związku z kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi (2014-2020). Proponuje się zgodne z CEF nowe wytyczne dla każdego sektora. W związku z tym zmienione wytyczne dla transportu, energetyki i telekomunikacji, z jednej strony, oraz dla CEF, z drugiej strony, mają składać się na spójny pakiet regulacji.

Średnie wydatki na infrastrukturę w Europie zmniejszały się w ciągu ostatniej dekady. Kryzys gospodarczo-finansowy przywrócił jednak zainteresowanie inwestycjami infrastrukturalnymi szczególnie tymi wzmacniającymi efektywność i jakość powiązań już istniejącej infrastruktury.

W pełni zintegrowany jednolity rynek, jak stwierdzono w sprawozdaniu Montiego („Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku – w służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”. Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej przygotowane przez prof. Mario Montiego) nie jest możliwy bez sprawnych połączeń między wszystkimi jego składnikami. Połączenia transportowe, sieci elektroenergetyczne i sieci szerokopasmowe mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zintegrowanego obszaru gospodarczego oraz dla jego spójności społecznej i terytorialnej. Pomimo postępującej integracji regulacyjnej w UE i coraz większej integracji rynków (zwłaszcza ostatnio w sektorze energetycznym dzięki przyjęciu i wejściu w życie trzeciego pakietu przepisów liberalizujących ten rynek) , nadal w tyle pozostaje fizyczny rozwój transgranicznych połączeń międzysystemowych. Brak jest połączeń, głównie w nowych państwach członkowskich, co powoduje podziały między centrum a peryferiami Unii Europejskiej i utrudnia dalszy rozwój wymiany wewnątrzunijnej lub wzrost gospodarczy nowych sektorów gospodarki, takich jak handel elektroniczny a w energetyce determinuje niski poziom bezpieczeństwa dostaw.
W dziedzinie transportu określono na nowo ogólnoeuropejską sieć bazową . Sieć bazowa z korytarzami obsługującymi ruch towarowy i pasażerski, charakteryzujący się wysoką efektywnością i niską emisją dwutlenku węgla , w dużym stopniu wykorzystuje istniejącą infrastrukturę .Po uzupełnieniu brakujących połączeń i wyeliminowaniu wąskich gardeł , a także dzięki wykorzystaniu bardziej efektywnych usług multimodalnych , sieć obsługiwać będzie większość przepływów transportowych na jednolitym rynku. Koszt rozwoju infrastruktury w UE w celu zaspokojenia zapotrzebowania na transport oszacowano na ponad 1,5 biliona euro w okresie 2010-2030 dla całej sieci transportowej państw członkowskich UE .Zakończenie budowy transeuropejskich sieci transportowych wymaga około 500 mld euro do 2020 z czego 250 mld euro potrzebne będzie na dokończenie brakujących połączeń i wyeliminowanie wąskich gardeł w sieci bazowej.
Wniosek Komisji dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych zawiera propozycję 50 mld euro na lata 2014-2020, z czego 10 mld euro zarezerwowano z Funduszu Spójności na infrastrukturę transportową.
CEF 40 mld euro
• Energetyka 9,1 mld EUR
• Transport 21,7 mld EUR
• Telekomunikacja/usługi cyfrowe 9,2 mld EUR
Czerpiąc z doświadczeń związanych z instrumentami finansowymi określonymi bieżącymi ramami finansowymi, realizowanymi we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), takimi jak gwarancje finansowe dla projektów transeuropejskiej sieci transportowej, Komisja proponuje realizację znacznej części swoich działań w ramach CEF poprzez instrumenty finansowe. W szczególności, jako zabezpieczenie środków na inwestycje w ramach projektów infrastrukturalnych o kluczowym znaczeniu dla Europy, wykorzystywana będzie inicjatywa w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii „Europa 2020”.Przypomnę, że krytykowany antykryzysowy „sześciopak” nie zawierał mechanizmu euroobligacji , które zostały zablokowane przez Niemcy obawiające się ich wykorzystania dla finansowania deficytów budżetowych szczególnie przez kraje dotkniętego kryzysem finansowym europejskiego „Południa” .CEF zaś wprowadza euroobligacje projektowe jako jeden z ważniejszych źródeł sfinansowania Programu.
Wnioskowano też o zwiększenie zakresu dofinansowania unijnego na rzecz realizacji celów związanych z sieciami transeuropejskimi, na przykład poprzez większą koordynację poszczególnych instrumentów finansowych, a mianowicie Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), programów sieci transeuropejskich oraz działań EBI.
Doświadczenie związane z obecnymi ramami finansowymi pokazuje, że wiele państw członkowskich, uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności ma trudności z przygotowaniem i realizacją złożonych projektów związanych z trans graniczną infrastrukturą transportową. Dlatego też odnośnie do kolejnych wieloletnich ram finansowych Komisja Europejska proponuje, aby z Funduszu Spójności dofinansowanie w zakresie inwestycji w sieci transeuropejskie i ochronę środowiska nadal otrzymywały państwa członkowskie, których PKB na mieszkańca wynosi poniżej 90 % średniej dla UE-27,jednak część środków z Funduszu Spójności (10 mld EUR) ma być przeznaczona na finansowanie projektów transportowych związanych z siecią bazową w państwach członkowskich kwalifikujących się do korzystania z Funduszu Spójności, w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
CEF w wymiarze prawnym wprowadza uproszczenie, zwłaszcza w odniesieniu do następujących elementów:
• dostosowanie wskaźników do celów strategii „Europa 2020”
• elastyczny przydział środków budżetowych;
• scentralizowane zarządzanie dla wszystkich trzech sektorów, w miarę możliwości realizowane przez agencję wykonawczą;
• wspólne instrumenty finansowania;
• wspólne kryteria udzielania zamówień;
• wspólne warunki udzielania pomocy finansowej;
• pełny obraz sytuacji dzięki wspólnym rocznym programom prac – co jest istotne dla sektora – oraz dzięki wspólnemu komitetowi – co jest istotne dla państw członkowskich.

Szczególnie kontrowersyjna a dla znacznej części krajów Europy Środkowo Wschodniej nie do zaakceptowania jest wstępna klasyfikacja korytarzy sieci bazowej .Proponuje się ich 10.
Na przykład dla Polski zaliczono tylko dwa korytarze europejskie :
1. Korytarz Bałtyk – Adriatyk
Helsinki – Tallinn – Ryga – Kowno – Warszawa – Katowice
Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrawa – Brno – Wiedeń
Katowice – Żylina – Bratysława – Wiedeń
Wiedeń – Graz – Klagenfurt – Villach – Udine – Wenecja – Bolonia – Rawenna
2. Korytarz Warszawa – Berlin – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Midlands
Granica BY – Warszawa – Poznań – Frankfurt nad Odrą – Berlin – Hanower – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Birmingham/Manchester – Liverpool
Pozostałe to :
3. Korytarz śródziemnomorski
Algeciras – Madryt – Tarragona
Sewilla – Walencja – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon – Turyn – Mediolan – Wenecja – Lublana – Budapeszt – granica UA
4. Hamburg – Rostock – Burgas/granica TR – Pireus – Nikozja
Hamburg/Rostock – Berlin – Praga – Brno – Bratysława – Budapeszt – Arad – Timiszoara – Sofia
Sofia – Burgas/granica TR
Sofia – Saloniki – Pireus – Limassol – Nikozja
5. Helsinki – Valletta
Helsinki – Turku – Sztokholm – Malmö – Kopenhaga – Fehmarn – Hamburg – Hanower
Brema – Hanower – Norymberga – Monachium – Brenner – Werona – Bolonia – Rzym – Neapol – Bari
Neapol – Palermo – Valletta
6. Genua – Rotterdam
Genua – Mediolan/Novara – Simplon/Lötschberg/Gotthard – Bazylea – Mannheim – Kolonia
Kolonia – Düsseldorf – Rotterdam/Amsterdam
Kolonia– Liège – Bruksela – Zeebrugge
7. Lizbona - Strasburg
Sines/Lizbona – Madryt – Valladolid
Lizbona – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux – Paryż – Mannheim/Strasburg
8. Dublin – Londyn – Paryż – Bruksela
Belfast – Dublin – Holyhead – Birmingham
Glasgow/Edynburg – Birmingham
Birmingham – Londyn – Lille – Bruksela
Dublin/Cork/Southampton – Hawr – Paryż
Londyn – Dover – Calais – Paryż
9. Amsterdam – Bazylea/Lyon – Marsylia
Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia – Bruksela – Luksemburg
Luksemburg – Dijon – Lyon
Luksemburg – Strasburg – Bazylea
10. Korytarz Strasburg – Dunaj
Strasburg – Stuttgart – Monachium – Wels/Linz
Strasburg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Norymberga – Regensburg – Passau – Wels/Linz
Wels/Linz – Wiedeń – Budapeszt – Arad – Braszów – Bukareszt – Konstanca – Sulina
10. Korytarz Strasburg – Dunaj
Strasburg – Stuttgart – Monachium – Wels/Linz
Strasburg – Mannheim – Frankfurt – Würzburg – Norymberga – Regensburg – Passau – Wels/Linz
Wels/Linz – Wiedeń – Budapeszt – Arad – Braszów – Bukareszt – Konstanca – Sulina
W pozostałej sieci bazowej zaproponowano następujące „polskie odcinki” : Wrocław – Drezno, Wrocław – Praga, Katowice – Wrocław – granica.
Szacowane inwestycje (dla wykazu wstępnie
ustalonych projektów w części 1 załącznika do)
rozporządzenia ustanawiającego CEF (w mln euro )
Priorytety horyzontalne 47 500,00
1. Korytarz Bałtyk – Adriatyk 13 353,20
2. Warszawa – Berlin –Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Midlands 5 673,00
3. Korytarz śródziemnomorski 37 690,00
4. Hamburg – Rostock – Burgas/granica TR – Pireus – Nikozja
8 037,60
5. Helsinki – Valletta 31 936,00
6. Genua – Rotterdam 15 622,50
7. Lizbona - Strasburg 17 170,00
8. Dublin – Londyn – Paryż – Bruksela 4 582,00
9. Amsterdam – Bazylea/Lyon – Marsylia 12 551,30
10. Korytarz Strasburg – Dunaj 15 939,40
Pozostałe odcinki sieci bazowej 27 563,21
Ogółem 237 618,21
Szczegółowe dane dla poszczególnych korytarzy będą dostępne na etapie planowania i realizacji poszczególnych projektów.

Polski Rząd nie akceptuje także propozycji zasilenia CEF kwotą 10 mld euro transferowana z Funduszu Spójności na cele związane z transportem ( dotychczasowy udział w transferowanej sumie wynosił 40 % ).Strona Polska zwróciła także uwagę na niejasność zapisów o kryteriach wyboru projektów ze środków wydzielonych z FS. Polski Rząd podtrzymuje negatywne stanowisko w sprawie wprowadzenia listy korytarzy sieci bazowej które naszym zdaniem burzą dotychczasową i przyjętą koncepcję rozwoju sieci TENT. Wskazujemy na pogorszenie proponowanych stawek współfinansowania szczególni e niebezpieczne dla krajów nadrabiających zaległości w budowie infrastruktury. Proponuje aby wszystkie projekty realizowane w nowych krajach członkowskich utrzymały stosowany obecnie poziom przewidziany dla Funduszu Spójności .Oczekujemy tez doprecyzowania przez KE w rozporządzeniu metodologii i kryteriów wyboru projektów. Dodatkowo proponujemy rozważenie możliwości zapewnienia z budżetu UE nie tylko inwestycji o charakterze modernizacyjnym ale również projektów odtworzeniowych, poszerzenie zakresu działania CEF o zadania zwiększenia przepustowości i bezpieczeństwa w portach morskich i zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z zakupem nieruchomości i odliczania podatku VAT.Z zestawienia proponowanej sieci bazowej widać wyraźnie dominację sieci transportowej Zachodniej Europy ale nic w tym dziwnego skoro podstawą tej propozycji jest wielkość pracy przewozowej i intermodalność przewozów .Komisja Europejska proponuje więc nowe reguły gry w istotnym mechanizmie podziału środków i preferencji ich przydziału kiedy jeszcze mechanizmy Europejskiej Polityki Spójności nie wyrównały cywilizacyjnych zaszłości. Polecam państwa pilnej uwadze kolejne negocjacje i ostateczne decyzje w sprawie CEF. Bezspornie europejska propozycja ciesząca polskich kolejarzy kryje bowiem także głębsze dno wielkich różnic interesów coraz mniej solidarnej także w wymiarze transportowym będącej w kryzysie Europy.
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez tracer68 » 2 lut 2012, o 08:29

Admin !! :37: LITOŚCI!!
KILL :koszyk: tego "gościa" !!!
tracer68
tracer68
 
Posty: 45
Dołączył(a): 14 sie 2006, o 10:50

Postprzez piechocinski » 2 lut 2012, o 18:13

no prosze rozbij termometr nie bedziesz miał goraczki.Wywalasz gościa z jego postem i nie ma żadnych kłopotów można się zająć na przykład sposobem pozbycia się goscia zKlanu to dopiero temat ?
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez Cielak » 2 lut 2012, o 21:54

A nie wystarczyłoby Pani pośle wkleić link do pełnej wersji zamieszczonego przez Pana tekstu z krótkim komentarzem?

Dla zainteresowanych tematem znajduje się on tu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... IN:PL:HTML
Bo w życiu bywa tak, że nie zawsze się jest na górze...
Avatar użytkownika
Cielak
 
Posty: 1338
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 16:11
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez piechocinski » 3 lut 2012, o 15:33

mowimy o całym dokumencie z załazcnikami czy moim omówieniu ktore zostałło uznane za za długie nie na temat etc ?
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez szumski » 3 lut 2012, o 18:48

Panie Pośle, trzymajmy się realiów. Wioskowe forum to nie sympozjum naukowe no i to omówienie też deczko za obszerne. Ja tam z Helsinek do Bari przez Neapol pociągiem nie pojadę. Lepiej już do Budapesztu a stamtąd do Bari aeroplanem za jedyne 200 PLN. Z resztą Bari jakoś mi nie leży - kupa oszustów. Wolałbym Veronę ;)

Chętnie natomiast poleciałbym nawet na weekend do Kasteli (Split). I tu do Modlina i tam z lotniska do Kastel Stafilicz na piechotkę a całego lotu godzinkę. Jednak jak Jendrula spytał o Modlin to Pan żeś się żachnął.
Czołem
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Postprzez Cielak » 4 lut 2012, o 14:09

Ma Pan ewidentny syndrom posła. Cokolwiek ktoś nie powie odbiera to Pan jako polityczny atak na Pana osobę a tak nie jest.
Chcieliśmy jedynie zwrócić Panu uwagę, żeby Pan nie zamieszczał tak obszernych tekstów, których nikt czytał nie będzie, bo to zaśmiecanie forum. Robi Pan sobie takimi postami więcej szkody niż pożytku a w naszych oczach wygląda to śmiesznie i żałośnie.

Pozdrawiam.
Bo w życiu bywa tak, że nie zawsze się jest na górze...
Avatar użytkownika
Cielak
 
Posty: 1338
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 16:11
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez Jendrula » 4 lut 2012, o 16:52

szumski napisał(a):Panie Pośle, trzymajmy się realiów. Wioskowe forum to nie sympozjum naukowe no i to omówienie też deczko za obszerne. Ja tam z Helsinek do Bari przez Neapol pociągiem nie pojadę. Lepiej już do Budapesztu a stamtąd do Bari aeroplanem za jedyne 200 PLN. Z resztą Bari jakoś mi nie leży - kupa oszustów. Wolałbym Veronę ;)

Chętnie natomiast poleciałbym nawet na weekend do Kasteli (Split). I tu do Modlina i tam z lotniska do Kastel Stafilicz na piechotkę a całego lotu godzinkę. Jednak jak Jendrula spytał o Modlin to Pan żeś się żachnął.
Czołem


Sedno!
Nikt już nie jeździ na tak długich dystansach koleją, bo to DROŻEJ i dłużej niż samolotem, jak ktoś ma taki kaprys to koleje rosyjskie RZD zapraszają na rejs 7 dniowy do Chabarovska z Moskwy, jak ktoś lubi 7 dniowy "ciąg alkoholowy" to polecam, ale oprócz tego będzie harmonia, gitara i różne takie "Wysockie, Okudżawy,Lube i" i inni. Pomysł by budować sieć połączeń pasażerskich z Helsinek na pd. Europy równie kuriozalny jak budowa nowej linii Płock -Wawa zamiast remontu istniejących szlaków. Można za to wkleić MEGATEKŚCIK na forum i widzita ludziska jak nasze posły zapracowane! Prosimy o natstępny, jeszcze większy pościk na forum odnośnie tematów "ważnych" :13:
Haec Sybillae foliis obscuriora- to mniej zrozumiałe od wyroczni Sybilli
Jendrula
 
Posty: 1630
Dołączył(a): 16 sty 2008, o 10:25
Lokalizacja: Dąbrowa Chotomowska

Postprzez piechocinski » 5 lut 2012, o 14:33

raczej zwróciłem uwagę gdzie nie miszajac wątków mozn znależć pełn ą informację o Modlinie , na jakim etapie jest budowa, skąd są pieniadze , co zinfrastrukturą towarzyszącą ,> NP. burmistrz Jacek Kowalski o d lat w tej sprawie prowadzi profesjonalna akcję informujacą na stronach Nowego Dworu.Nie wymagajcie więc za kazdym razem odpowiedzi na kazde pytanie czy uwagę skoro MOdlin wymaga co najmniej oddzielnego postu ...

[ Dodano: Nie 05 Lut, 2012 14:35 ]
Do Pana Cielaka ( a moze jednak Pani ) POWTARZAM jak nie chce Pan czytać tekstów bo za długie to wystarczy ich nie czytać ....czyż nie
lubię naszą okolicę
Avatar użytkownika
piechocinski
 
Posty: 183
Dołączył(a): 25 mar 2007, o 08:44
Lokalizacja: iwiczna

Postprzez Cielak » 5 lut 2012, o 19:00

Pan Cielak odpowie Panu tak: więc po co zwracać uwagę tym, którzy chodzą nago? Wystarczy nie patrzeć!

A wystarczyło po prostu napisać, że "faktycznie może przesadziłem" i było by wszystko ok i wyszedł by Pan z tego jak normalny człek.

Pozdrawiam.
Bo w życiu bywa tak, że nie zawsze się jest na górze...
Avatar użytkownika
Cielak
 
Posty: 1338
Dołączył(a): 18 gru 2007, o 16:11
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Dookoła NasKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość