Co planujemy w 2008r. - Alternatywa dla Chotomowa

Co planujemy w 2008r. - Alternatywa dla Chotomowa

Postprzez Mariusz Grzybek » 9 sty 2008, o 10:09

Co planujemy w roku 2008 - Alternatywa dla Chotomowa


Przedstawiamy Państwu wnioski do budżetu na 2008r. dla naszej Gminy oraz krótkie resume wraz z uzasadnieniem dla wybranych (głównych) pozycji planu. Wnioski te stworzyliśmy na podstawie zgłoszeń mieszkańców Chotomowa i Dąbrowy m.in. na naszych dyżurach, jak również (w większości) są to nasze własne przemyślenia wynikające z oceny priorytetowych zadań w naszych miejscowościach.


Najważniejsze zamierzenia (najbardziej absorbujące finansowo budżet) skierowaliśmy na: kanalizację, wodociągi oraz budowę nowej szkoły, uznając je za priorytety tej części gminy przy planowaniu nowego budżetu.

Jeszcze z początkiem tego roku udało nam się zmienić budżet na 2007 tak, aby można było wykonać projekty wodociągów i kanalizacji. Efektem tych działań jest:
- podjęcie rozmów z gminą Wieliszew w celu skorzystania z ich własnego ujęcia wodnego oraz
- zlecenie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chotomowska i Chotomów (północna część; za torami).
Naszym zdaniem w budżecie na rok 2008 powinny znaleźć się jako priorytetowe, kluczowe zadania:


DZIAŁ: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Rozpoczęcie realizacji sieci wodociągowej (dla wykonywanego w 2007r. projektu wodociągu) dla Dąbrowy Chotomowskiej i Północnej części Chotomowa z ujęcia własnego Gminy Wieliszew.
2. Wykonanie projektu wodociągu i odwiertu dla płd. - zach. i płd. - wsch. części Chotomowa z ujęcia własnego (rejon B9.ZL lub na terenie gminnego przedszkola w Chotomowie) albo z ujęcia legionowskiego poprzez ul. Lwowską ewentualnie Parkową.
3. Projekt głównego traktu kanalizacyjnego Jabłonna - Chotomów wraz z przepompowniami PIII i PIV.

Podsumowując, w roku przyszłym powinniśmy rozpocząć budowę wodociągów dla Dąbrowy i Chotomowa oraz skierować wysiłek na uzgodnienia z nadleśnictwem lub władzami Legionowa w celu zaopatrzenia w wodę dla dalszych obszarów Chotomowa. Efektem tych działań powinno być wykonanie projektów dla tych rejonów Chotomowa, które nie zostaną objęte projektem w roku bieżącym (wschodnia i zachodnia część Chotomowa).
Zarówno w przypadku wodociągów jak i kanalizacji należy pilnie, w 2008 roku przystąpić do realizacji projektów, które będą obsługiwały duże obszary (uzasadnienie ekonomiczno-techniczne), co pozwoli na ubieganie się o dotację z UE w latach 2008-2013. Dlatego powinniśmy rozpocząć projektowanie głównych arterii kanalizacyjnych do przepompowni PIII i PIV włącznie.

I to są dwa tematy z trzech wymienianych zadań priorytetowych.

Trzeci: budowa szkoły jest najważniejszym zadaniem w kolejnym dziale:

DZIAŁ: Oświata i wychowanie
1. Zakup działki pod budowę szkoły w Chotomowie i projekt inwestycji

Bardzo ważnym elementem przyszłorocznego budżetu jest nowa szkoła świadczy o tym dobitnie prognoza demograficzna dla naszej Gminy uwzględniająca nie tylko naturalny przyrost liczby dzieci jak również rosnąca imigracja nowych mieszkańców.

Powyżej przedstawiliśmy trzy główne kierunki wysiłku finansowego, jaki powinniśmy ponieść w roku przyszłym, jako główne cele dla Dąbrowy i Chotomowa: wodociąg, kanalizacja i nowa szkoła. Są to cele najpilniej oczekiwane przez mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy kolejne zadania budżetu, w poszczególnych działach, które naszym zdaniem powinny być również realizowane w 2008 roku, ale uwzględnienie ich w całości może być utrudnione, albo z uwagi na szczupłość budżetu albo może nie być przyjęta przez większość radnych.


DZIAŁ: Oświata i wychowanie ciąg dalszy

1. Zapewnienie dojazdu na basen dla klas młodszych w szkole w Chotomowie (dowóz dzieci);
2. Wymiana sanitariatów w szkole w Chotomowie;
3. Wykonanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Chotomowie.

DZIAŁ: Infrastruktura drogowa


1. Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Partyzantów-Chotomowska (zachodnia część) - zadanie wspólne z Powiatem;
2. Projekt i budowa chodnika wzdłuż ul. Kolejowej;
3. Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Bagiennej (od Podleśnej w kierunku lasu);
4. Ułożenie chodnika Księżycowa-Promienna (zadanie niewykonane w 2007r.);
5. Wykonanie ulicy Kisielewskiego (asfalt ze względu na skład budowlany; funkcjonujący przy tej ulicy);
6. Wykonanie ulicy Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej;
7. Wykonanie ul. Wspólnej w Dąbrowie Chotomowskiej.
8. Kontynuacja budowy ciągu komunikacyjnego Jasna-Promienna w kierunku ul. Bagiennej;
9. Wykonanie zatok autobusowych przy ul. Partyzantów (skrzyżowanie z Jasną) - zadanie wspólne z Powiatem;
10. Wykonanie projektu ul. Kolejowej na odcinku gminnym od Lipowej do Rampy.

Zaproponowaliśmy po jednym zadaniu drogowym dla wschodniej i zachodniej części Chotomowa - są to dwa główne ciągi komunikacyjne udrażniające te dwa duże, mocno zabudowane i zaludnione obszary, pozbawione utwardzonej infrastruktury drogowej.

Dla wschodniej części Chotomowa - jest to ul. Kisielewskiego, która może połączyć Chotomów z Legionowem oraz odebrać część ruchu z Jabłonny, gdyż jest to ulica graniczna.

Dla zachodniej części Chotomowa - jest to dokończenie ciągu Jasna-Promienna, który po połączeniu z ulicą Księżycową i częścią Promiennej zapewni mieszkańcom płynną komunikację.

Dla Dąbrowy Chotomowskiej; jest to dokończenie ulicy Lipowej do torów. Powstanie wówczas główny ciąg komunikacyjny tej miejscowości, który z istniejącym odcinkiem ulicy Wspólnej/Kolejowej zapewni skomunikowanie północnej i południowej części Dąbrowy.

Na początku b.r. złożyliśmy interpelację o rozważenie i wykonanie przez stosowne referaty oceny realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Partyzantów-Chotomowska. Interpelację ponowiliśmy kilka miesięcy temu występując o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy wzdłuż głównych ciągów ulicznych rozszerzając ją o chodnik na ul. Kolejowej we wschodniej części Chotomowa. Realizacja zadania w takim zakresie zapewniłaby bezpieczną drogę wraz z chodnikami od Jabłonny do Olszewnicy, jak również wzdłuż torów kolejowych.


DZIAŁ: Oświetlenie
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców umieściliśmy projekt brakującego oświetlenia wzdłuż planowanego ciągu pieszo rowerowego i istniejącego drogowego (Partyzantów - Chotomowska) dla wyeliminowania „czarnej dziury” na tym obszarze. Zaproponowaliśmy również oświetlenie kolejnych ulic.

1. Projekt brakującego oświetlenia wzdłuż planowanego ciągu pieszo-rowerowego (Partyzantów Chotomowska; zach. część),
2. Wykonanie oświetlenia ul. Jasna
3. Wykonanie oświetlenia ul. Lipowej w Dąbrowie Chotomowskiej.
4. Projekt i wykonanie oświetlenia ulic (Księżycowa, Promienna),
5. Projekt oświetlenia ul. Podleśna
6. Projekt oświetlenia ul. Gwiaździsta i Szczęśliwa,
7. Instalacja lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych ul. Bohaterów Modlina,

DZIAŁ: Gospodarka Mieszkaniowa
Ze względu na rozpoczęte w tym roku zmiany wizerunku Szkoły Podstawowej w Chotomowie (ocieplenie, nowa elewacja i zmiana pokrycia dachowego) zaproponowaliśmy w planie budżetu zadania, które pozwolą na kontynuację tych prac, jak również na zwiększenie funkcjonalności istniejącego obiektu szkolnego.

1. Wykonanie termomodernizacji i elewacji szkoły w Chotomowie (nowa część),
2. Remont i odnowienie korytarzy i ciągów schodowych w Szkole Podstawowej w Chotomowie
3. Wyciszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chotomowie (zadanie to pozwoli na zwiększenie funkcjonalności sali)
4. Wynajęcie lub zakup mieszkania dla nauczycieli mieszkających w Szkole w Chotomowie (w celu zwiększenia powierzchni użytkowej dla Szkoły)

DZIAŁ: Kultura Fizyczna i Sport
1. Modernizacja boiska w szkole w Chotomowie - wymiana nawierzchni na sztuczną trawiastą oraz wymiana elementów do gier zespołowych w kosza i piłkę nożną (kosze, bramki i wymiana części ogrodzenia).

DZIAŁ: Inne
Został uruchomiony autobus miejski nocny do Chotomowa, który cieszy się dużą popularnością. W roku bieżącym proponujemy uruchomić autobus miejski dzienny, który zapewniłby lepszy i tańszy dostęp naszym mieszkańcom do Warszawy. W szczególności dotyczyłoby to młodzieży szkolnej, studentów, emerytów i rencistów poprzez wydłużenie możliwości wykorzystania biletów sieciowych na trasie Warszawa; Chotomów. Na początek proponujemy dwa autobusy rano, dwa wieczorem.

1. Dofinansowanie dla zapewnienia autobusu miejskiego dziennego (dwa kursy rano, dwa po południu - na trasie Chotomów - Warszawa - Chotomów)
2. Przeniesienie słupa linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia ze skrzyżowania ulicy Obrońców Modlina z Księżycową.

Są to zadania bardzo ważne dla naszych mieszkańców. Ich realizacja pozwoliłaby rozwiązać najpilniejsze, lokalne problemy, ponieważ wskazują główne kierunki rozwoju obejmujące budowę: wodociągów, kanalizacji, nowej szkoły oraz utwardzenie głównych gminnych ciągów komunikacyjnych.


Które z ww. przez nas zadań, zyskały uznanie Urzędu Gminy,
o które udało się projekt budżetu uzupełnić, a następnie uchwalić przez Radę Gminy na rok 2008, przedstawimy po zatwierdzeniu budżetu na rok bieżący.


Liczymy na Wasze wsparcie.

Alternatywa dla Chotomowa
Mariusz Grzybek, Wiesław Sawicki, Wiktor Wekselberg
Mariusz Grzybek
 

Postprzez KATARZYNA DĄBROWSKA » 9 sty 2008, o 10:40

Panie Mariuszu wczoraj napisał Pan, że powstanie plac zabaw dla dzieci
zlokalizowany przy przedszkolu w Chotomowie,
dzisiaj dał Pan informację o lokalizacji placu zabaw przy ulicy Radosnej
czy mam rozumieć, że będą dwa place zabaw?
MĄDRALA
KATARZYNA DĄBROWSKA
 
Posty: 54
Dołączył(a): 8 sty 2008, o 19:16

Postprzez szumski » 9 sty 2008, o 11:32

Ponowię tylko dwa pytania:
1. Czy możesz nam wyjaśnić czemu budżet nie został uchwalony do końca roku? Napisz to swoimi słowami i nie zapraszaj mnie na rozmowę indywidualną.
2. W wydatkach majątkowych prawie połowa to : pożyczka/ kredyt, ja akurat nie mam nic przeciwko temu jeżeli uda się to spłacić z dotacji. Dotacje się skończą i budżetu zacznie brakować nawet na utrzymanie inwestycji wybudowanych z tychże o nowych inwestycjach nie będzie można pomarzyć. Jaki macie program aby zaradzić temu problemowi? Jak chcecie zapewnić wpływy do budżetu, aby wysokie tempo inwestycji (sądząc po ambitnym programie wyżej) nie spadło a mieszkańcy, którzy nie załapią się na drogę czy oświetlenie w pierwszym porywie Waszego inwestycyjnego działania, nie musieli tyrać do końca życia na ew. spłatę kredytów za asfalt, z którego nie będą korzystać lub kilowatogodziny oświetlenia sąsiednich ulic? Pozdr.

PS. Pytanie drugie jest z zakresu ekonomii i podstawowego poczucia przyzwoitości, żeby nie używać górnolotnych "sprawiedliwości społecznych" a nie sposobu mycia garów - to tak na marginesie gdyby chciała je komentować Sikora end company.
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

jaka szkola???

Postprzez Krzysztof J » 9 sty 2008, o 12:29

Male sprostowanie do powyzej zamieszczonej agitki propagandowej:

Nowa szkola PODSTAWOWA w Chotomowie - w budzecie 2008 nie ma o tym mowy.
W projekcie budzetu jest milion (za malo) na zakup dzialki pod gimnazjum - choc do dzisiaj nie ma wskazanej lokalizacji. Sa pieniadze na projekt rozbudowy podstawowki w Jablonnie.
Ale nie ma ani zlotowki na rozbudowywanie naszej istniejacej podstawowki, ani na budowanie nowej podstawowki w Chotomowie.

Bardzo prosze o jasna odpowiedz -
Jakie jest stanowisko radnych z alternatywy w tej sprawie? - w najblizszej pieciolatce szkola podstawowa w Chotomowie bedzie miala wiekszy budynek czy nie? Nowy bedzie czy tten istniejacy zostanie rozbudowany? Kiedy?

Radni z okregu 3 domagali sie nowego budynku dla podstawowki, (vide post W.Modzelewskiego) ale tej pozycji w projekcie budzetu 2008 nie ma.
Krzysztof J
 
Posty: 537
Dołączył(a): 17 wrz 2006, o 20:45
Lokalizacja: Dąbrowa Chotomowska

Postprzez Mariusz Grzybek » 10 sty 2008, o 12:06

Pani Katarzyna Dąbrowska napisała:

Panie Mariuszu wczoraj napisał Pan, że powstanie plac zabaw dla dzieci
zlokalizowany przy przedszkolu w Chotomowie,
dzisiaj dał Pan informację o lokalizacji placu zabaw przy ulicy Radosnej
czy mam rozumieć, że będą dwa place zabaw?


Realizacja placu zabaw na Żeligowskiego zgodnie z decyzją p. Wójt, została przeniesiona na wiosnę 2008r.

Proponowany przez nas niewielki skwer dla dzieci przy ul. Radosnej mógłby być zrealizowany jako alternatywa dla Żeligowskiego lub jako kolejne miejsce dla matek z małymi dziećmi.

Powstanie wtedy kiedy Rada to uchwali.

Pozdrawiam
Mariusz Grzybek
 

Postprzez Mariusz Grzybek » 10 sty 2008, o 12:25

Krzysztof Jakubiak napisał:

„Radni z okregu 3 domagali sie nowego budynku dla podstawowki
Lokalizacja gimnazjum w Chotomowie - porazka, nie ma do dzis.
Nowa szkola PODSTAWOWA w Chotomowie - porazka, w budzecie 2008 nie ma o tym mowy. Jakie jest stanowisko radnych z alternatywy w tej sprawie?”


Szkoła – stanowisko Alternatywy znasz bardzo dobrze, nocami studiowałeś nasze posty w czasie wyborów i przez to nie mogłeś spać, ale przypomnimy Ci, bo w końcu nowy rok i możesz nie pamiętać.

Chcemy wybudować szkołę z przeznaczeniem na podstawówkę. Wszystko zależy jak duży teren pod tą inwestycję uda się Urzędowi zakupić. Jeżeli spełni ww. wymagania centrum edukacyjno-kulturalno-rekreacyjnego (szkoła z halą sportową, dom kultury, biblioteka publiczna), to będzie tam podstawówka, a w starym budynku szkoły Gimnazjum (ponieważ są mniejsze wymagania ze względu na ilość dzieci). Jeżeli zakupione grunty nie będą pozwalały na taki obiekt, to w nowym budynku powstanie Gimnazjum.

Dodatkowo zamierzmy wspólnie z Urzędem przeprowadzić rozmowy z Gminą Wieliszew i Starostwem w sprawie dowożenia dzieci np. z Dąbrowy i północnego Chotomowa do Olszewnicy. Jak wiesz obok Ciebie jest szkoła w Olszewnicy, w której średnio jest po 6-7 osób w klasie, tak wiec można skorzystać z ich uprzejmości.

Dziwi nas, że Ty stary Chotomowianin/Dąbrowianin mieszkasz tu od wielu lat i wszystko Ci się podobało do tej pory (nikt wówczas o Tobie nie słyszał, nic nie krytykowałeś), a teraz nagle wszystko Ci się nie podoba, nagle chcesz wszystko mieć w jednym roku i nową podstawówkę, i gimnazjum... Pewnie jakbyś został radnym to tak by było, a my byśmy się z tego bardzo cieszyli, bo też chcemy mieć dużą szkołę podstawową i Gimnazjum.

Cudów nie ma lub zdarzają się bardzo rzadko i należy myśleć realnie.

Oczywiście pod publiczkę w projekcie budżetu możesz wpisać nawet dwie szkoły, osiem ulic, a jak Cię wena poniesie, to nawet boisko na Euro 2012. Pozostawię to jednak Tobie i innym krytykantom. Jeśli kiedyś zostaniesz radnym czego bardzo Ci życzymy, może nawet i w tej kadencji, to będziemy mocno trzymać kciuki za Ciebie, bo też chcielibyśmy aby działy się cuda.

Wymagając czegoś od nas, zawsze pomyśl ile Ty, krytykujący wszystko co Alternatywa robi, byłbyś wstanie zrobić w tych realnych warunkach, a nie wyimaginowanych w teorii przez siebie.

Krzysztof Jakubiak napisał:

Plac zabaw - porazka, nic sie nie udalo zrobic.

To na wniosek Pani Wójt, przeniesiono realizację z jesieni na wiosnę. Ma być w tym roku wyraźnie jest napisane.

Krzysztof Jakubiak napisał:

Przebieg nowej ulicy od wiaduktu do Piusa - porazka, nie udalo się.


Czy mamy Ci przypomnieć posty, w których byłeś przeciwko ulicy od wiaduktu do Piusa? To jak to jest, raz jesteś przeciwko, a teraz za ….? Wtedy krytykowałeś, bo chcieliśmy tak zrobić, teraz krytykujesz, że nie powstało. Nawet nie przyszedłeś na sesję w Chotomowie, w którym liczyły się opinie mieszkańców, a może zabrakło właśnie Twojej opinii. To może nam pogratulujesz, że mimo presji byliśmy jedynymi radnymi z Chotomowa, którzy głosowali za wariantem „wiadukt do ronda na Piusa”, z Twoją pomocą może jeszcze nie wszystko stracone.

Pozdrawiamy

Mariusz Grzybek & Wiesław Sawicki
Mariusz Grzybek
 

Postprzez F.K.Niepłacz » 10 sty 2008, o 16:00

Mariusz,

jak już gmina ma budować nową szkołe, to powinna to byc podstawówka, a gimnazjum może wtedy powstać w dziś istniejącym budynku. Trzeba kupić taką działkę i zabezpieczyć takie środki, żeby starczyło na podstawówkę. Jak zbudujesz tylko nowe gimnazjum, to za kilka lat w naszej podstawówce dzieci będą mieć lekcje w nocy a klasy będą 50-cio osobowe.

Dlatego zgadzam się z Krzysztofem, że zapisy w budżecie 2008 są nie przystające do potrzeb. Inwestycja powinna się nazywać "nowa szkoła podstawowa" a nie "nowe gimnazjum". W przeciwnym razie gmina rzeczywiście kupi działkę, na której zmieści się tylko gimnazjum - i trudno będzie mieć o to do niej pretensje.
F.K.Niepłacz
 
Posty: 168
Dołączył(a): 22 sie 2007, o 11:28

Postprzez Mariusz Grzybek » 11 sty 2008, o 10:43

Dlatego zgadzam się z Krzysztofem, że zapisy w budżecie 2008 są nie przystające do potrzeb. Inwestycja powinna się nazywać "nowa szkoła podstawowa" a nie "nowe gimnazjum". W przeciwnym razie gmina rzeczywiście kupi działkę, na której zmieści się tylko gimnazjum - i trudno będzie mieć o to do niej pretensje.


Cześć

Zgadzam się z Tobą, że potrzeby dla naszej Gminy są większe. Jednak, żeby wszystkie je zaspokoić potrzeba, budżetu nie Gminy Jabłonna, a Warszawy.

Dysponując posiadanymi środkami (a jest to jeden z największych budżetów w tej Gminie i dość odważny) możemy planować tylko jedną szkołę. Nie wyklucza to jednak powstania nowej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Pozdrawiam

Mariusz
Mariusz Grzybek
 

Postprzez Krzysztof J » 11 sty 2008, o 11:03

to, jaki teren uda sie urzedowi gminy wykupic, i jaka szkola powstanie, zalezy od tegojaki cel zapiszecie w budzecie i ile pieniedzy urzad w budzecie na ten cel dostanie

jesli rzeczywiscie chcecie wybudowac nowy budynek dla szkoly podstawowej - to zapiszcie w budzecie pozycje takie jak np.
- 3 miliony na wykup gruntu pod nowy budynek szkoly podstawowej w Chotomowie
- 500 tysiecy na projekt nowej szkoly podstawowej w Chotomowie

a jesli w budzecie zapiszesz ze ma wykupic teren pod gminazjum za milion - to bedzie wykupiony teren pod gminazjum za milion

nie pitolcie o dobrych checiach, ze niby za czyms jestescie tylko ten zly urzad nie wykupi gruntu wiec bedzie gimnazjum
urzad gminy nie moze wykupic gruntu pod szkole podstawowa, jesli w budzecie nie ma takiej pozycji i nie ma takiej kasy
Krzysztof J
 
Posty: 537
Dołączył(a): 17 wrz 2006, o 20:45
Lokalizacja: Dąbrowa Chotomowska

Postprzez Mariusz Grzybek » 11 sty 2008, o 13:26

Krzysztof to nie jest tak, że powiesz, że chcesz 3,5 i masz, to nie ERA.

Musisz wskazać, z której pozycji planu możesz je zabrać. Na inwestycje drogowe w Chotomowie i Dąbrowie jest ok. 2,5 mln zł w tym dla Dąbrowy 1 mln (i jest to jeden z największych, jeśli nie największy budżet na infrastrukturę drogową dla Dąbrowy od lat).

Dodatkowo silny akcent gminnego budżetu położony zostanie w roku 2008 na wodociągi i kanalizacje. Jeżeli nie podejmiemy tych kroków teraz, to w 2013 będziemy musieli płacić kary, za brak podjętych działań i realizacji. Jeśli będziemy je płacić, to już nie będzie pieniędzy na nic.

Jesteś w tej komfortowej sytuacji, że jako Dąbrowianin (ok. 500 mieszkańców) będziesz miał 1 mln na drogi w Dąbrowie + oraz dodatkowo na wodociągi. Tak wiec masz najmniej powodów do narzekań.

Bądźmy realistami.

Pozdrawiam

Mariusz
Mariusz Grzybek
 

Następna strona

Powrót do AktualnościKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości